یه نفر تو اد لیستم هست هم سبیل داره هم رژ زده، هم ته ریش داره هم ابرو برداشته …

1775

ین نفر تو ادد لیست