کمبزالاینون چیست؟ آیا نام یک دارو است؟ آیا نام شهری در بورکینافاسو می باشد؟

کمبزالاینون چیست؟
کمبزالاینون چیست؟

کمبزالاینون چیست؟

آیا نام یک داور است؟

آیا نام یک دانشگاه است؟

آیا نام شهری در بورکینافاسو می باشد؟

خیر …

جمله یک پدر ایرانی به فرزندش

هنگام خوردن نون و پنیر :)