عکس روز : مهاجرت بزرگ کل های یالدار در کنیا

عکس روز نشنال جئوگرافیک : مهاجرت بزرگ

عکس روز : مهاجرت بزرگ کل های یالدار در کنیا
عکس روز : مهاجرت بزرگ کل های یالدار در کنیا

عکس روز نشنال جئوگرافیک از مهاچرت دسته جمعی کل های یالدار و عبور آنها از رودخانه مارا در ماسایی مارا کشور کنیا که به عنوان یکی از بزرگترین مهاجرت های حیات وحش شناخته می شود.