ضرب المثل های معروف انگلیسی درباره موفقیت با معنی فارسی

ضرب المثل های انگلیسی در مورد موفقیت

ضرب المثل های انگلیسی در مورد موفقیت
ضرب المثل های انگلیسی در مورد موفقیت

زیباترین ضرب المثل های انگلیسی همراه با ترجمه فارسی در مورد موفقیت همراه با انواع ضرب المثل های چینی، ژاپنی، عربی، ایتالیایی، روسی و آلمانی برای موفقیت در کار و زندگی

The key to success isn’t much good until one discovers the right lock to put it in. ~ Chinese Proverbs

کلید موفقیت خیلی هم خوب نیست تا زمانی که کسی قفل درست برای قرار دادن کلید پیدا کند. “چینی”

***

The success of a man is through the soles of his feet that of a woman is from her legs. ~ African Proverb

موفقیت یک مرد از طریق کف پاهایش است؛ مال یک زن (موفقیت یک زن) از ساق پاهایش “آفریقایی”

***

He who cannot boast cannot succeed. ~ Chinese Proverb

کسی که نمی تواند خود ستایی کند نمی تواند موفق شود. “چینی”

***

From success to failure is one step from failure to success is a long road. ~ Yiddish Proverbs

از موفقیت به شکست یک قدم است، از شکست به موفقیت یک جاده طولانی! “ییدیش”

***

On the ladder to success there is always somebody on the rung above you
and who uses your head to steady himself. ~ Icelandic Proverbs

در نردبان موفقیت همیشه کسی روی پله بالای تو هست که
از سر تو برای محکم نگه داشتن خودش استفاده می کند. “ایسلندی”

***

If at first you don’t succeed, try, try again. ~ English Proverbs

اگر بار اول موفق نشدید، دوباره و دوباره تلاش کنید. “انگلیسی”

***

Men learn little from success, but much from failure. ~ Arabian Proverbs

مردان از موفقیت کمتر یاد می گیرند اما از شکست بیشتر یاد می گیرند. “عربی”

***

Stupid solutions that succeed are still stupid solutions. ~ Yiddish Proverb

راه حل های احمقانه که به موفقیت می رسند هنوز راه حل های احمقانه هستند. “ییدیش”

***

If you wish to succeed, consult three old people. ~ Chinese Proverb

اگر می خواهید موفق شوید با سه پیرمرد مشورت کنید. “چینی”

***

The unscrupulous succeed every time. ~ Japanese Proverbs

افراد بی پروا هر بار موفق می شوند. “ژاپنی”

***

It is hasty speed that doesn’t succeed. ~ Dutch Proverbs

سرعت زیاد (عجول بودن) است که موفق نمی شود. “هلندی”

***

Who undertakes too much, succeeds but little. ~ Dutch Proverb

کسی که بیش از حد مسئولیت قبول می کند (بیشتر قول می دهد) کمتر موفق می شود. “هلندی”

***

Whoever depends on his wife’s earnings will not succeed. ~ Hebrew Proverb

کسی که (مردی که) به درآمد همسرش متکی است موفق نخواهد شد. “عبری”

***

The road to success is lined with many tempting parking spaces. ~ Traditional Proverb

جاده موفقیت با تعداد زیادی فضای پارک وسوسه کننده خط کشی شده است. “ضرب المثل سنتی”

***

Success has many friends. ~ Greek Proverbs

موفقیت دوستان زیادی دارد. “یونانی”

***

Success has many parents, but failure is an orphan. ~ American Proverb

موفقیت والدین زیادی دارد اما شکست یتیم است. “آمریکایی”

***

Children who get everything they ask for seldom succeed in life. ~ Filipino Proverb

کودکانی که هرچیزی که می خواهند در اختیارشان است به ندرت در زندگی موفق می شوند. “فیلیپینی”

***

If you would succeed, you must not be too good. ~ Italian Proverb

اگر موفق باشید حتما نباید خیلی خوب باشید. “ایتالیایی”

***

Work is our business; it’s success is God’ s. ~ German Proverb

کار حرفه ماست، موفقیتِ آن از خداست. “آلمانی”

***

Success and rest don’t sleep together. ~ Russian Proverb

موفقیت و استراحت با هم نمی خوابند. “روسی”

***

If you like to have things easy, you’ll have difficulties
if you like problems, you will succeed. ~ Laotian Proverb

اگر به داشتن چیزهای آسان علاقه داشته باشید مشکلات نصیب شما خواهد شد
اگر به مشکلات علاقه داشته باشید موفق خواهید شد. “لائوسی”

***

Yielding is sometimes the best way of succeeding. ~ Italian Proverbs

ساختن گاهی وقت ها بهترین راه موفقیت است. “ایتالیایی”

***

Self-assurance is two-thirds of success. ~ Gaelic Proverb

اعتماد به نفس دو سوم موفقیت است. “گیلیک”

***

The secret of success is constancy of purpose. ~ English Proverb

راز موفقیت ثابت بودن هدف است. “انگلیسی”

***

Try not to become a man of success but a man of value. ~ English Proverb

سعی نکنید مرد موفقی شوید، بلکه سعی کنید مرد ارزشمندی شوید. “انگلیسی”

***

Nothing succeeds like success. ~ English Proverb

هیچ چیز مانند موفقیت موفق نمی شود! “انگلیسی”

***

Do not triumph before the victory. ~ English Proverb

پیش از پیروزی جشن پیروزی نگیرید. “انگلیسی”

***

A man grows most tired while standing still. ~ Chinese Proverb

یک مرد وقتی هنوز ایستاده (حرکتی نمی کند) بیشتر خسته می شود. “چینی”

***

When the winds of change blow

some people build walls and others build windmills. ~ Chinese Proverb

وقتی بادهای تغییر می وزند گروهی از مردم دیوارها را می سازند و دیگران آسیاب های بادی را. “چینی”

***

He who asks a question is a fool for five minutes
he who does not ask a question remains a fool forever. ~ Chinese Proverb

کسی که سوال می پرسد برای پنج دقیقه احمق به نظر می رسد
اما کسی که هیچی نمی پرسد برای همیشه احمق می ماند. “چینی”

***

The journey of a thousand miles starts with a single step. ~ Lao Tzu

سفر هزار مایلی با یک قدم شروع می شود. “لائو تسو”

***

To talk much and arrive nowhere is the same as

climbing a tree to catch a fish.~ Chinese Proverb

زیاد حرف زدن و نرسیدن به هیچ جا شبیه بالا رفتن از درخت برای گرفتن ماهی است. “چینی”

***

Be not afraid of growing slowly; Be afraid only of standing still. ~ Chinese Proverb

از پیشرفت کند نترس، فقط از یک جا ایستادن بترس. “چینی”

***

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.~ Chinese Proverb

یادگیری گنجی است که صاحبش را در هرجایی دنبال می کند. “چینی”

***

The person attempting to travel two roads at once will get nowhere. ~ Xun Kuang

کسی که تلاش می کند دو جاده را در یک زمان طی کند به هیچ جا نخواهد رسید.

***

Don’t listen to what they say. Go see. ~ Chinese Proverb

به چیزی که آن ها می گویند گوش نکن، برو ببین! “چینی”

***

Tension is who you think you should be, relaxation is who you are. ~ Chinese Proverb

تنش کسی است که فکر می کنید باید بشوید، آرامش کسی هست که شما هستید. “چینی”

***

All things are difficult before they are easy.~ Chinese Proverb

همه چیز دشوار است قبل از اینکه آسان شود. “چینی”

***

Your teacher can open the door but you must enter by yourself. ~ Chinese Proverb

معلم تان می تواند در را باز کند اما شما باید خودتان وارد شوید. “چینی”

در ادامه بخوانید : ضرب المثل های انگلیسی در مورد پول