ضرب المثل و جملات انگلیسی زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی

ضرب المثل های انگلیسی درباره خدا

ضرب المثل های انگلیسی درباره خدا
ضرب المثل های انگلیسی درباره خدا

ضرب المثل، متن و جمله های زیبا از سخنان بزرگان در مورد خداوند به زبان انگلیسی با معنی فارسی

God cures and the physician takes the fee. ~ English Proverb

خداوند درمان می کند و پزشک دستمزدش را می گیرد. “انگلیسی”

***

The nest of the blind bird is made by god. ~ English Proverb

لانه پرنده کور را خدا می سازد. “انگلیسی”

***

Where there is peace, god is. ~ English Proverb

جایی که آرامش هست، خدا هست.”انگلیسی”

***

If God were not forgiving, heaven would be empty. ~ Berber Proverb

اگر خداوند بخشش نداشت، بهشت خالی بود. “بربری”

***

“If you fear God, you won’t fear humans. ~ Albanian Proverb

اگر از خدا بترسید از انسان ها نخواهید ترسید. “آلبانی”

***

God gives his anger by weight, but his pity without measure. ~ English Proverb

خداوند غضبش را به اندازه می دهد، اما رحمتش بی اندازه است. “انگلیسی”

***

Though God is almighty, he doesn’t send rain from a clear sky. ~ AfghanProverb

اگرچه خدا قادر مطلق است اما از آسمان صاف باران نمی فرستد. “افغانی”

***

When a man says yes, his chi [personal god] says yes also. ~ African Proverb

وقتی یک مرد بله می گوید، خدایش هم بله می گوید. “آفریقایی”

***

If a dog’s prayers were answered, bones would rain from the skies. ~ German Proverb

اگز دعاهای یک سگ اجابت می شد از آسمان ها استخوان می بارید. “آلمانی”

***

God help the rich, the poor can look after themselves. ~ English Proverb

خداوند به ثروتمندان کمک می کند، افراد فقیر می توانند از خودشان مراقبت کنند. “انگلیسی”

***

Trust in Allah, but tie your camel. ~ Arabian Proverb

به الله اعتماد کنید اما شتر خود را ببندید. “عربی”

***

Think and thank god. ~ English Proverb

فکر کن و خدا را شکر کن. “انگلیسی”

***

God does not love those who have not suffered~ Croatian Proverb

خداوند کسانی را که سختی نکشیده اند دوست ندارد. “کرواتی”

***

The prayer of the innocent has no wings~ Berber Proverb

عبادت کننده بدون گناه، بالی ندارد. “بربری”

***

We need to find God, and he cannot be found in noise and restlessness
God is the friend of silence
See how nature – trees, flowers, grass- grows in silence
see the stars, the moon and the sun, how they move in silence
We need silence to be able to touch souls. ~ Mother Teresa

ما نیاز داریم که خداوند را پیدا کنیم و او در سر و صدا و آشفتگی پیدا نمی شود.
خداوند دوست سکوت است
طبیعت را ببینید، درختان، گل ها، علف ها در سکوت رشد می کنند
ستارگان، ماه و خورشید را ببینید که چطور در سکوت حرکت می کنند
ما به سکوت نیاز داریم تا روح مان را لمس کنیم. “مادر ترزا”

***

God has given you one face, and you make yourself another. ~ William Shakespeare

خداوند به شما یک چهره داده اما شما خودتان را به دیگری تبدیل می کنید. “شکسپیر”

***

God will not permit any troubles to come upon us
unless He has a specific plan by which great blessing can come out of the difficulty. ~ Peter Marshall

خداوند اجازه نمی دهد مشکلی به ما برسد
مگر این که برنامه خاصی برای بیرون آوردن نعمتی بزرگ از دل آن مشکل داشته باشد. “پیتر مارشال”

***

I believe if you keep your faith
, you keep your trust, you keep the right attitude
if you’re grateful, you’ll see God open up new doors. ~ Joel Osteen

من معتقدم اگر شما ایمان و اعتماد خود را حفظ کنید،
اگر رفتار درستی داشته و شکرگزار باشید،
خواهید دید که خداوند درهای جدیدی برایتان می گشاید. “جول اوستین”

***

God is that infinite All of which man knows himself to be a finite part. ~ Leo Tolstoy

خداوند آن بی نهایتی است که هر انسانی خودش را یک بخش محدود از آن می داند. “لئو تولستوی”

***

I know God won’t give me anything I can’t handle
I just wish he didn’t trust me so much. ~ Mother Teresa

می دانم که خدا چیزی که نمی توانم از عهده اش بربیایم به من نمی دهد.
فقط امیدوارم آنقدرها به من اطمینان نداشته باشد! “مادر ترزا”

***

To fall in love with God is the greatest of all romances
to seek him, the greatest adventure
to find him, the greatest human achievement. ~ Raphael Simon

عاشق خدا شدن بزرگ ترین داستان عاشقانه است،
جستجوی او بزرگ ترین ماجراجویی است و
پیدا کردن خدا بهترین دستاورد انسانی است. “رافائل سیمون”

***

Only God can fully satisfy the hungry heart of man. ~ Hugh Black

تنها خداوند می تواند اشتیاق قلب یک مرد را کاملا ارضا کند. “هیو بلک”

***

God always gives His best to those who leave the choice with him . ~ Jim Elliot

خداوند همیشه بهترین هایش را به کسی می دهد که انتخاب را به او می سپارد. “جیم الیوت”

***

God is in the sadness and the laughter, in the bitter and the sweet
There is a divine purpose behind everything
and therefore a divine presence in everything . ~ Neale Donald Walsch

خداوند در غم و شادی، در تلخی و شیرینی حضور دارد.
پشت هر چیزی هدفی الهی نهفته است،
پس در همه چیز حضور الهی وجود دارد. “دونالد والش”

***

I believe God is managing affairs and that He doesn’t need any advice from me
With God in charge, I believe everything will work out for the best in the end
So what is there to worry about . ~ Henry Ford

من معتقدم خداوند اختیار امور را در دست دارد و نیازی به هیچ توصیه ای از جانب من ندارد.
با مسئولیت خداوند، معتقدم هر چیزی در نهایت به بهترین شکل کار می کند.
پس آیا چیزی برای نگرانی هست؟ “هنری فورد”

***

Our Lord has written the promise of resurrection, not in books alone
but in every leaf in springtime . ~ Martin Luther

خداوند ما، وعده رستاخیز را نوشته است، نه فقط در کتاب ها
بلکه در هر برگ بهاری. ” مارتین لوتر”

***

Pray, and let God worry . ~ Martin Luther

دعا کن و اجازه بده خداوند نگران چیزها باشد (به خداوند بسپر). “مارتین لوتر”

در ادامه بخوانید : ضرب المثل های انگلیسی درباره تلاش و کوشش با ترجمه فارسی