ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید   /   از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شدماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

کلمات: ماه شعبان : پانزدهم شعبان که ماه کامل و روز تولدامام مهدیست ( عج ) – قدح : جشن – کاین : که این – خورشید : شادمانی- از دست منه: کوتاهی نکن
برگردان: تا میتوانی در نیمه شعبان شادی کن که جشن دیگری تا جشن عید فطر [ماه رمضان] در پیش نخواهد بود.

شعر کامل از حافظ

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل

تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی

مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود

چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد

حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد