عکس های زیبا و خیلی قدیمی از سرخپوستان آمریکا در دهه 1900

تصاویر زیر پرتره هایی ست از بومیان سرخ پوست آمریکا در اوایل قرن بیستم که هنوز نیز به شکل طبیعی و قدیمی خود و با لباس ها و ظاهر همیشگی خود زندگی می کرده اند.

سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900
سرخپوستان آمریکا در دهه 1900