ضرب المثل های معروف هندی با ترجمه فارسی درباره عشق، زندگی و خداوند

ضرب المثل های مشهور هندی

ضرب المثل و اصطلاحات معروف کشور هندوستان با معنی فارسی درباره عشق، دوستی، زندگی و خداوند

ضرب المثل های مشهور هندی
ضرب المثل های مشهور هندی

बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद
میمون از طعم زنجبیل چه می داند؟
مفهوم: کسی که نمی تواند چیزی درک کند قدر آن را نمی داند.

***

दूर के ढोल सुहावने
صدای طبل (آواز دُهُل) از دور خوش است.

***

ضرب المثل های معروف هندی
ضرب المثل های معروف هندی

सौ सुनार की, एक लोहार की
یک ضربه آهنگر با صد ضربه طلا ساز برابری می کند.

***

जान है तो जहान है
اگر زندگی باشد جهان هم هست.
مفهوم: فقط وقتی زنده هستیم چیزها اهمیت دارد.

***

ضرب المثل هندی درباره خدا

Do not blame God for having created the tiger
but thank him for not having given it wings

خدا را به خاطر آفریدن ببر سرزنش نکن، بلکه خدا را شکر کن که به او بال نداده است.

***

When we take one step toward to God, he takes seven steps toward us

وقتی یک قدم به سوی خدا برمی داریم، خدا هفت قدم به سمت ما برمی دارد.

***

ضرب المثل هندی درباره عشق

Love from someone who is bad is worse than his hatred

عشق انسان بد از نفرتش بدتر است.

***

It is love that makes the impossible possible

عشق است که غیرممکن را ممکن می کند.

***

He who loves the truth has many enemies

کسی که به حقیقت عشق می ورزد دشمنان زیادی دارد.

***

In love beggar and king are equal

در عشق، گدا و پادشاه برابرند.

***

ضرب المثل هندی درباره زندگی

Life is like the flame of a lamp; it needs a little oil now and then

زندگی مثل شعله فانوس است که (برای روشن ماندن) همیشه نیاز به روغن دارد.

***

Life is a bridge. Cross over it, but build no house on it

زندگی یک پل است، از روی آن عبور کن اما روی آن خانه نساز!

***

When you were born, you cried and the world rejoiced
Live your life in such a manner that when you die, the world cries and you rejoice

وقتی به دنیا آمدی، تو گریه کردی و جهانی خندیدند
طوری زندگی کن که وقتی می میری، جهانی گریه کند و تو بخندی!

***

A bandicoot is lovely to his parents; a mule is pretty to its mate

یک باندیکوت برای پدر و مادرش دوست داشتنی است و یک قاطر برای جفتش زیبا

***

A beautiful woman belongs to everyone; an ugly one is yours alone

زن زیبا متعلق به همه است، زن زشت فقط برای شماست!

***

A buffalo does not feel the weight of his own horns

بوفالو وزن شاخ های خودش را احساس نمی کند

***

A dog will not make himself look like a horse just by cutting off his tail

سگ تنها با بریدن دمش شبیه اسب نمی شود.

***

A guilty conscience is a hidden enemy

وجدان گناهکار دشمن پنهان او است.

***

A harvest of peace grows from seeds of contentment

محصول آرامش حاصل دانه های قناعت است.

***

A house without a woman is the devil’s own lodging

خانه بدون زن محل سکونت شیطان است.

***

It is easier to cover our feet with sandals than to cover the earth with carpets

پوشیدن صندل راحت تر از فرش کردن زمین است.

***

Under the mountains is silver and gold, But under the night sky, hunger and cold

زیر کوه ها نقره و طلا هست اما زیر آسمان شب گرسنگی و سرما است.

***

Anger is as a stone cast into a wasp’s nest

خشم مانند سنگ پرتاب شده به لانه زنبور است.

***

It’s a brave bird that makes its nest in the cat’s ear

پرنده شجاع لانه اش را نزدیک گوش گربه می سازد.

***

Poverty makes thieves, like love makes poets

فقر دزدها را به وجود می آورد، همانطور که عشق شاعران را خلق می کند.

***

کسی که در آب زندگی می‌کند، نباید با تمساح دشمنی کند

مترادف فارسی : شیشه بار داری، جنگ سنگ مکن!

***

A pearl is worthless as long as it is still in its shell

مروارید تا زمانی که هنوز در صدف است بی ارزش است.

***

Clouds that thunder seldom rain

ابرهایی که می غرند (رعد و برق) به ندرت می بارند.

***

An elephant never tires of carrying his own trunk

یک فیل هرگز به خاطر حمل خرطومش خسته نمی شود.

***

A man without money is like a bow without arrows

مرد بدون پول مانند کمان بدون تیر است.

***

All the water in the sea doesn’t even reach the knees of the man who fears not death

همه آب دریا حتی به زانوی مردی که از مرگ نمی ترسد، نمی رسد.

***

A woman’s appetite is twice that of a man’s
her sexual desire, four times; her intelligence, eight times

اشتهای یک زن دو برابر مرد است، میل جنسی اش چهار برابر و هوش او هشت برابر است.

***

Better to have a diamond with a few small flaws than a rock that is perfect

بهتر است یک الماس با چند عیب کوچک داشته باشی تا سنگ بی نقص!

***

A woman talks to one man, looks at another, and thinks about a third

زن (همزمان) با مردی صحبت می کند، به مرد دیگر نگاه می کند و به مرد سوم می اندیشد!

***

A house without a child is like a tomb

خانه بدون بچه مانند گورستان است.

***

Before you build a house you have to dig a pit

قبل از ساختن خانه مجبورید یک گودال حفر کنید.

***

A man without a woman is only half a man

یک مرد بدون همسر تنها نیمه مرد است.

***

Be careful for deep water and dogs that do not bark

مراقب آب عمیق و سگ هایی که پارس نمی کنند باشید.

***

A person who misses a chance and the monkey who misses its branch — both cannot be saved

مردی که شانسی را از دست می دهد و میمونی که شاخه اش را از دست می دهد هیچ یک نجات پیدا نخواهند کرد.


در ادامه بخوانید : ضرب المثل های چینی