ضرب المثل های معروف چینی با ترجمه فارسی درباره خدا، موفقیت، عشق و دوستی، زندگی

ضرب المثل چینی با معنی

ضرب المثل های مشهور در زبان چینی همراه با معنی فارسی درباره موضوعات مختلف : زندگی و کار و تلاش، عاشقانه و دوستی، ازدواج و موفقیت

ضرب المثل های معروف چینی
ضرب المثل های معروف چینی

When men speak of the future, the gods laugh

هنگامی که مردان درباره آینده صحبت می کنند خدایان می خندند.

***

More haste, less speed

عجله بیشتر، سرعت کمتر

***

Love is not about possession, it’s all about appreciation

عشق ربطی به مالکیت ندارد بلکه کل عشق درباره قدردانی است.

***

Married couples who love each other tell each other a thousand things without talking

زن و شوهری که عاشق هم هستند بدون صحبت کردن هزاران چیز به هم می گویند.

***

To have beautiful servant girls is a threat to good marriages
داشتن دختران خدمتکار زیبا تهدیدی برای ازدواج خوب (خوشبختی) است.

***

Love others as you would yourself

همانقدر که خودت را دوست داری، دیگران را دوست بدار.

***

A friend to everybody is a friend to nobody

کسی که با همه دوست است دوست هیچ کس نیست.

***

The friendship of a gentleman is insipid as water

دوستی با یک نجیب زاده مثل آب، بی مزه است.

***

The saddest thing is the death of the heart

غم انگیز ترین چیز، مرگ قلب است.

***

Skill comes from practice; practice makes perfect

مهارت از تمرین حاصل می شود، تمرین، کمال ایجاد می کند.

***

It’s better to do something yourself than ask someone else for help

بهتر است خودتان کاری را انجام دهید تا اینکه از دیگران کمک بخواهید.

***

The views of heroes are roughly alike; great minds think alike

دیدگاه قهرمانان تقریبا یکسان است. ذهن های بزرگ شبیه هم فکر می کنند.

***

All things are difficult before they are easy

همه چیز سخت است قبل از اینکه آسان شود.

***

Failure is mother of success

شکست، مادر پیروزی است.

***

Opportunity knocks at the door only once

فرصت فقط یکبار در خانه را می زند.

***

A thousand-li journey is started by taking the first step

یک سفر هزار لای (واحد مسافت) با قدم اول شروع می شود.

***

If you work hard enough at it, you can grind even an iron rod down to a needle

اگر به اندازه کافی تلاش کنید می توانید حتی میله آهنی را خرد کرده و به سوزن تبدیل کنید.

***

To die is to stop living but to stop living is something entirely different than dying.

با مُردن، زندگی متوقف می شود، اما متوقف کردن زندگی (زندگی نکردن) چیزی کاملا متفاوت از مُردن است.

***

Where there is life, there is hope

هر جا زندگی هست، امید هم هست.

***

Hearing something 100 times does not measure up to seeing it once; seeing is believing

صد بار شنیدن چیزی به اندازه یک بار دیدن آن نیست، دیدن باور است.

***

When you enter a village, you should follow its customs; when in Rome, do as the Romans do

وقتی وارد دهکده ای می شوید باید از آداب و عادات آن پیروی کنید، وقتی وارد رم می شوید مثل رومی ها رفتار کنید.

***

There’s no waves without wind; there’s no smoke without fire

بدون باد موجی وجود ندارد، بدون آتش دودی وجود ندارد.

***

Play with fire and you get burnt

با آتش بازی کنید خواهید سوخت.

***

A man is never too old to learn

یک مرد هیچ وقت برای یاد گرفتن خیلی پیر نیست.

***

A good book is a good friend

کتاب خوب، دوست خوبی است.

***

A book is like a garden carried in the pocket

کتاب مانند باغی است که در پاکت حمل می شود.

***

A word spoken can never be taken back

هرگز نمی توان کلمه ای که گفته شده را بازگرداند.

***

The palest ink is better than the best memory

جوهر کمرنگ، بهتر از بهترین حافظه است.

***

Learning without thought means labour lost; thought without learning is perilous

یادگیری بدون فکر به معنای زحمت از دست رفته است، فکر بدون یادگیری خطرناک است.

***

It is easy to find a thousand soldiers, but hard to find a good general

پیدا کردن هزار سرباز راحت است اما پیدا کردن یک ژنرال خوب سخت است.

***

A merry heart makes a cheerful countenance

قلب شاد، چهره شادابی می سازد.

***

A day’s planning is done in the morning

برنامه ریزی روزانه در صبح انجام می شود.

***

Quiet thoughts mend the body

افکار آرام بدن را شفا می بخشد.

***

It is hard to please everyone

راضی کردن همه افراد کار سختی است.

***

Learn from past mistakes to avoid future ones

یاد گرفتن از اشتباهات گذشته از (تکرار) آن در آینده جلوگیری می کند.

***

A conversation with a wise person is worth of ten years’ study of books

گفتگو با یک مرد عاقل با ارزش تر از 10 سال مطالعه کتاب هاست.

***

He knows most who speaks least

کسی که بیشتر می داند، کمتر صحبت می کند.

***

Give a Man a Fish, and You Feed Him for a Day. Teach a Man To Fish, and You Feed Him for a Lifetime

با دادن یک ماهی به یک مرد، او را برای یک روز سیر می کنید، به او ماهیگیری یاد دهید تا او را برای همه عمر سیر کنید.

***

Crisis brings opportunity and change

بحران، فرصت و تغییر به همراه می آورد.

死马当活马医 si ma dang huo ma yi
سعی کن با یک اسب مرده مانند اسب زنده رفتار کنی
مفهوم: تلاش برای انجام غیرممکن ها

见风转舵 jian feng zhuang duo
با دیدن باد، سکان را بگردان
مفهوم: در زمان بروز مشکلات، وضعیت خود را تغییر دادن

三个和尚没水喝 san ge he shang mei shui he
سه راهب، آب برای نوشیدن ندارند
مفهوم: آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک

در ادامه بخوانید : ضرب المثل های معروف فرانسوی

فال حافظ کوکا