شعر و متن های کوتاه انگلیسی در مورد خداوند با ترجمه فارسی

متن انگلیسی درباره خدا

شعر و متن های کوتاه انگلیسی در مورد خداوند با ترجمه فارسی
شعر و متن های کوتاه انگلیسی در مورد خداوند با ترجمه فارسی

بهترین اشعار انگلیسی زیبا و کوتاه همراه با جمله های قشنگ درباره خداوند بزرگ با معنی فارسی

God knows what is truly right for you
And therefore all his ways are true

He knows that after you will try
You will get what you want

Its his wish that you are suffering today
But he has some better plans for you for next day

Trust him and things will be fine
Trust him and you won’t ever have to regret

For god will always hold your hand
And will bless you to thee
His name is there till eternity

خداوند می داند چه چیزی به مصلحت تو است
و بنابراین تمام راه هایش درست است

او می داند که بعد از این که تلاشت را کردی
چیزی را که می خواهی به دست خواهی آورد

خواسته پروردگار این است که امروز سختی بکشی
اما برای روز بعد برنامه بهتری برایت دارد

به او اعتماد کن و همه چیز خوب خواهد بود
به او اعتماد کن و هرگز پشیمان نخواهی شد

زیرا خداوند همیشه دست تو را نگه می دارد
و به تو برکت خواهد داد
نام او تا ازل وجود دارد.

***

And help me turn back from
The path I have trod
You’ll never be sorry
Dear God.

و به من کمک کن که برگردم از
راهی که در آن گام گذاشته ام
هرگز پشیمان نخواهی شد
خدای عزیزم!

***

God loves you so very much
Accept Him now today
Kneel down and close your eyes
And this is what you say:

I am sorry for my sin
Forgive me Lord today
I want to live for you
To live for you always

خداوند تو را خیلی دوست دارد
همین امروز او را بپذیر
زانو بزن و چشمانت را ببند
و چیزی که می گویی این باشد:

به خاطر گناهم متاسفم
پروردگارم، امروز من را ببخش
می خواهم برای تو زندگی کنم
همیشه برای تو زندگی کنم

***

Wherever you go
the Lord is with you
so when the going gets tough
He will move mountains
to help you and who is with you

Don’t stop when you get on a rocky road
it’s just God’s way of telling you
He believes in you
and what you can do

هر جا بروید
خداوند با شماست
وقتی ادامه دادن سخت می شود
او کوه ها را حرکت خواهد داد
برای کمک کردن به شما و کسی که با شماست

هنگامی که به جاده صخره ای رسیدید، متوقف نشوید
زیرا آن جاده روش خداوند است تا به شما بگوید:
او به شما
و آنچه شما می توانید انجام دهید اعتقاد دارد

***

Don’t accept your defeat so soon
Coz someone is there for you

To guide you along the path
Whenever you come so last

To do things so that you smile
To help you in your every while

That is the mercy of kind Lord
He is there to protect you all the while
When you fall he will pick you up

So, bow down in front of him today
And tell him thanks for your every way
In the name of Almighty Lord

شکست خود را خیلی زود قبول نکن
کسی اینجا برای تو هست

برای هدایت تو در طول مسیر
از زمانی که به سمتش بیایی تا پایان

برای انجام امور، تا تو لبخند بزنی
برای کمک کردن به تو، در هر زمانی

که رحمت خداوند مهربان است
او این جاست تا همیشه از تو محافظت کند
وقتی که زمین می خوری، او تو را بلند خواهد کرد

پس امروز مقابل او زانو بزن
و به او بگو برای همه راه هایت متشکرم
به نام خداوند قادر مطلق!

***

His love is so wonderful
God is so wonderful so is his ways

You may struggle for many which days
But with his blessings all becomes alright

And in spite of all this and might
His name is above everything you do

He won’t also give you a clue
But he is always there beside you

Thank the Lord today
For being there each day

عشق خداوند خیلی شگفت انگیز است
خدا و راه های خدا شگفت انگیز است

شما ممکن هست چندین روز تلاش و مبارزه کنید
اما در نهایت با برکاتش همه چیز درست می شود

و علی رغم همه این ها
نام او بالای هر کاری که شما انجام می دهید قرار دارد

او به شما سر نخی نخواهد داد
اما همیشه کنار شماست

امروز از خداوند تشکر کن
برای این که هر روز اینجاست

***

I go off balance in life
If I don’t take your name

I get peace from within
There is no one to blame

The power of prayer connects me to you
I really don’t have much to do or say
Except a big thank you

Thank you lord for whatever you have given me in life
Your devotion gives me the power to strive

تعادل زندگی ام به هم می خورد
اگر نام تو را به زبان نیاورم

من از درون در آرامش هستم
و کسی برای سرزنش کردن وجود ندارد

قدرت عبادت، من را به تو متصل می کند
واقعا چیز زیادی برای انجام دادن یا گفتن ندارم
جز یک تشکر بزرگ از تو

سپاسگزارم پروردگارم برای هر چیزی که در زندگی به من داده ای
پرستش تو به من قدرت تلاش می دهد.

***

There’re things
I don’t understand
Birth, death and
All the suffering

Where one comes from
Where’ll one go to
Why all this struggle
About crises and changes

The power that controls
Unexplained wonders
And unexpected events
Must be the Almighty

Almighty Almighty
I bow unto Thee
Take up all burdens
And set me free

چیزهایی هست که
که من درک نمی کنم …
تولد، مرگ و
همه سختی و رنج ها

از کجا آمده ایم؟
به کجا خواهیم رفت؟
چرا این همه سختی و رنج
با بحران ها و تحولات؟

قدرتی که
عجایب ناشناخته
و اتفاقات غیرمنتظره را کنترل می کند
باید قادر مطلق باشد

خداوند قادر مطلق
من به تو سجده می کنم
همه بارهای روی دوشم را بردار
و من را آزاد کن

***

Be happy
Be cheerful
Be joyful
Be ecstatic

God has something wonderful for you

خوشحال، شاد و خرسند باش
که خداوند چیزی شگفت انگیز برای تو دارد.

بیشتر بخوانید : ضرب المثل های انگلیسی در مورد خدا