چون میگذرد غمی نیست تا بگذرد درد کمی نیست + (عکس نوشته شعر)

عکس نوشته شعر چون میگذرد غمی نیست
عکس نوشته شعر چون میگذرد غمی نیست

یکی از تکیه کلام یا تک بیتی هایی که بین ایرانیان خیلی معروف است جمله چون میگذرد غمی نیست می باشد.

برداشت های مختلفی از این جمله می توان کرد اما بیشترین مفهوم این تک بیت اشاره به این دارد که سختی های زندگی می گذرند و تمام می شوند و چون در حال گذشتن هستن اشکالی ندارد و غم غصه های بابت اش نمی خورم.

چون می گذرد غمی نیست

تا بگذرد درد کمی نیست

عکس نوشته شعر چون می گذرد غمی نیست تا بگذرد درد کمی نیست
عکس نوشته شعر چون می گذرد غمی نیست تا بگذرد درد کمی نیست

***

چرا همه می گویند : چون میگذرد غمی نیست

چرا هیچ کس نمی گوید : تا بگذرد درد کمی نیست

عکس نوشته شعر چون می گذرد غمی نیست تا بگذرد درد کمی نیست
عکس نوشته شعر چون می گذرد غمی نیست تا بگذرد درد کمی نیست
عکس نوشته چون می گذرد غمی نیست ... غصه نخور
عکس نوشته چون می گذرد غمی نیست … غصه نخور


فال حافظ کوکا