جملات ناب و زیبای انگلیسی با معنی فارسی + (عکس نوشته)

جملات ناب انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی
جملات ناب انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead

عشق را در قلبت نگه دار زیرا که زندگی بدون آن مانند باغ بی آفتاب است زمانی که گل هایش مرده اند

******

جملات انگلیسی عاشقانه

love is the most beautiful thing to have, hardest thing to earn and most painful thing to lose

عشق زیباترین چیز برای داشتن، سخت ترین چیز برای به دست آوردن و دردناک ترین چیز برای از دست دادن است

******

جملات انگلیسی درباره زندگی

جملات ناب انگلیسی برای بیو اینستاگرام
جملات ناب انگلیسی برای بیو اینستاگرام

The world is a book and those who do not travel read only one page

جهان همچون کتاب است و آن هایی که سفر نمی کنند تنها یک صفحه از آن را می خوانند

******

جملات ناب کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

God’s plan is always more beautiful than our desires

نقشه خداوند همواره زیباتر از خواسته های ما است

******

It’s beautiful to wake up and know that God is by your side

زیباست در حالی از خواب بیدار شوی که می دانی خداوند کنارت است

******

No friendship is an accident

هیچ رابطه دوستی اتفاقی نیست

******

جملات زیبای انگلیسی

A friend is someone who knows all about you and still loves you

دوست کسی است که همه چیز را درباره تو می داند و هنوز دوستت دارد

******

book is a dream that you hold in your hand

کتاب رویایی است که در دستانت نگه می داری

******

جملات ناب انگلیسی برای پروفایل و استاتوس
جملات ناب انگلیسی برای پروفایل و استاتوس

Take risks: if you win, you will be happy; if you lose, you will be wise

ریسک کنید: اگر پیروز شدید شادمان می شوید و اگر شکست خوردید خردمند!

******

Make sure your worst enemy doesn’t live between your two ears

مطمئین شوید که بدترین دشمن تان بین دو گوش شما زندگی نکند!

******

People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents

افرادی که قادر نیستند در خودشان انگیزه ایجاد کنند فارغ از این که چقدر استعدادهای دیگرشان برجسته باشد باید به متوسط بودن رضایت دهند.

******

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it

موفقیت معمولا سراغ آدم های پر مشغله ای می رود که فرصت جستجوی آن را ندارند

******

Life is when you realize, thousands of happiness can’t remove one pain in the heart
But one pain can remove all the laughter you had in your heart

زندگی زمانی است که درک می کنی هزاران شادی نمی تواند اثر یک درد را از دلت بیرون کند
در حالی که یک درد همه خنده هایی که در دلت داشتی را محو می کند.

******

To the world, you are a mother. But to your family, you are the world

برای دنیا، تو یک مادری اما برای خانواده ات تو یک دنیا هستی

******

Being a mother is learning about strengths you didn’t know you had and dealing with fears you never knew existed

مادر بودن یعنی دانستن نقطه قوت هایی که هرگز نمی دانستی داری و مواجه شدن با ترس هایی که هرگز نمی دانستی وجود دارند

******

the heart of a father is the masterpiece of nature

قلب یک پدر شاهکار طبیعت است

******

failure is never final where love exists

جایی که عشق وجود دارد شکست هرگز پایان کار نیست

******

The phoenix must burn to emerge

ققنوس باید بسوزد تا دوباره ظهور کند

******

She is everything even when she is treated like nothing، she is a woman

او همه چیز است حتی زمانی که با او مانند هیچ رفتار می شود … او یک زن است!

******

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

خوشبختی زمانی است که آن چه فکر می کنی، آن چه می گویی و آن چه انجام می دهی با هم هماهنگ هستند

******

Be happy with what you have. Be excited about what you want

با چیزی که داری شاد باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

******

Try to be a rainbow in someone else’s cloud

سعی کن رنگین کمان باشی در هوای ابری دیگری

******

Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination

هرگز خودتان را به خاطر تصور محدود دیگران محدود نکنید، هرگز دیگران را به خاطر تصور محدود خودتان محدود نکنید!

******

Be the change that you wish to see in the world

همان تغییری باش که آرزو داری در جهان شاهد باشی

******

It doesn’t matter where you are going, it’s who you have beside you

جایی که می روی اهمیت ندارد آن چه مهم است کسی است که تو را همراهی می کند.