عکس های جالب از فوران یک کوه آتشفشان فعال در هاوایی

این عکس های جالب از فوران یک کوه آتشفشانی در هاوایی گرفته شده اند که از سال 1983 تا کنون فعال بوده است.

عکس کوه آتشفشانی در جزایر هاوایی
عکس کوه آتشفشانی در جزایر هاوایی
عکس فوران گذاره های مذاب از کوه آتشفشانی
عکس فوران گذاره های مذاب از کوه آتشفشانی

عکس ها از کوه آتشفشانی Kilauea، یکی از پنج کوه آتشفشان فعال در هاوایی گرفته شده اند.

عکس فوران گذاره های مذاب از کوه آتشفشانی
عکس فوران گذاره های مذاب از کوه آتشفشانی
عکس کوه آتشفشانی
عکس کوه آتشفشانی

وقتی به این عکس ها نگاه کنید مانند این به نظر می رسد که در یک سیاره ی دیگر هستید. شان کینگ عکاس خلاقی است که در نزدیکی گدازه های مذاب با دمای 1،500 درجه ی سلسیوس و گازهای سمی رفته و این عکس ها را گرفته است.

عکس کوه آتشفشانی
عکس کوه آتشفشانی
عکس بخارات گذارهای مذاب کوه آتشفشانی
عکس بخارات گذارهای مذاب کوه آتشفشانی
عکس کوه آتشفشان فعال
عکس کوه آتشفشان فعال
عکس کوه آتشفشان فعال
عکس کوه آتشفشان فعال

بد نیست بدانید که شان کوررنگ است./ دیلی میل

عکس کوه آتشفشان فعال
عکس کوه آتشفشان فعال
عکس ریختن گذاره های مذاب در آب های دریا
عکس ریختن گذاره های مذاب در آب های دریا
عکس ریختن گذاره های مذاب در آب های دریا
عکس ریختن گذاره های مذاب در آب های دریا