25 متن انگلیسی زیبا برای زیر عکس خودم [کپشن اینستاگرام]

 متن زیبا برای زیر عکس خودم انگلیسی
متن زیبا برای زیر عکس خودم انگلیسی

Life is tough but so am I
زندگی سخت است، منم همین طور

******

Speechless
بی حرف

******

#Goals
#اهداف

******

Be right back, exploring the world
به زودی برمی گردم … در حال کاوش جهانم

******

I’m feelin’ myself”
خودم رو احساس می کنم

******

And so the adventure begins
و ماجراجویی آغاز می شود …

******

Only trust someone who can see these three things:
the sorrow behind your smile,
the love behind your anger,
and the reason behind your silence
فقط به کسی اعتماد کن که بتونه این سه چیز رو ببینه:
غم پشت لبخندت را
عشق پشت خشمت را
دلیل پشت سکوتت را

******

Hard times will always reveal true friends
لحظات سخت زندگی دوستان حقیقی را آشکار می کند

******

Couldn’t be happier 🙂
شادتر از این نمی شه

******

Smile at the world, and she’ll smile back
به دنیا لبخند بزن تا دنیا هم به تو لبخند بزنه

******

Entrepreneur life
زندگی کارآفرین

******

The journey is always the best part
سفر همیشه بهترین بخش است

******

There’s nothing more precious than sharing special moments with family
هیچ چیز با ارزش تر از سهیم شدن لحظات خاص با خانواده نیست

******

Happiness is meeting an old friend after a long time and feeling that nothing has changed
خوشبختی یعنی دیدار با یه دوست قدیمی بعد از مدت های طولانی و این که احساس کنی هیچی تغییر نکرده

******

کپشن قشنگ برای زیر عکس خودم
کپشن قشنگ برای زیر عکس خودم

Life is full of surprises
زندگی پر از شگفتی است

******

Don’t judge someone by their mistakes but on how they fix them
دیگران رو نه با اشتباهات اونا، بلکه با چگونگی حل اون اشتباهات قضاوت کن

******

Creating a life I love ❤️
خلق زندگی که دوست دارم

******

breathe…
… نفس کشیدن …

******

Developing some good habits today
امروز بعضی عادت های خوب رو بهبود ببخش

******

Be grateful
شکرگزار باش

******

Life is short, Wear cute shoes
زندگی کوتاهه، کفش های قشنگتو بپوش

******

I play LIFE like a pro!
من مانند حرفه ای ها زندگی را بازی می کنم!

******

It’s OK if you don’t like me because not everyone has good taste
اگر از من خوشت نمیاد اشکالی نداره، به هر حال همه سلیقه خوب ندارند

******

Everything you need is already inside you. Get started
تمام چیزی که احتیاج دارید درون خودتان است، شروع کنید

در ادامه بخوانید : کپشن انگیزشی برای عکس خودم


فال حافظ کوکا