20 بیوگرافی و وضعیت واتساپ عاشقانه انگلیسی

بیوگرافی وضعیت واتساپ انگلیسی عاشقانه
بیوگرافی وضعیت واتساپ انگلیسی عاشقانه

Best gift to me from God is YOU
تو بهترین هدیه خدا به من هستی

I have only you, who cares for me, who supports me, who can do anything for me, who only wants me. I love you
من فقط تو را دارم که مراقبم هستی، که از من حمایت می کنی، که می تونی هر کاری برای من انجام بدی، که فقط منو می خوای. دوستت دارم!

******

Now we have a goal to achieve
حالا ما یک هدف برای رسیدن داریم

******

I still give thanks to God for letting one of his angel(you) come my way
That’s the only medium He employed in making my world beautiful
You are the blessing to my world, and I have never felt this better
You have opened my eyes to a new world. sincerest
I love you so much

هنوزم از خدا سپاسگزارم که فرشته ای همچون تو رو بر سر راهم قرار داد
تو تنها واسطه از سوی خدا بودی که بیای و دنیای منو زیبا کنی!
تو سعادت زندگی من هستی و من هرگز احساسی بهتر از این نداشتم
تو چشم های منو به روی دنیای تازه ای باز کردی
از صمیم قلبم عاشقتم

******

Life has never been better, thanks to you, sweetheart!
زندگی هیچگاه بهتر از این نبوده است و تو دلیل آن هستی، عزیزم!

******

My love for you keeps increasing every second
عشق من نسبت به تو هر ثانیه بیشتر می شود

******

Lucky to have you
به خاطر داشتن تو خوش شانسم

******

Can you permit me to live in your heart
می تونی به من اجازه بدی توی قلبت زندگی کنم؟

******

Grab you and hug you is my day & night dream
گرفتن و بغل کردن تون رویای روز و شب منه

******

I can’t imagine my future without you
نمی تونم آینده بدون تو رو تصور کنم

******

Loving myself is my second priority, loving you is always first
دوست داشتن خودم اولویت دوم منه، دوست داشتن تو همیشه در درجه اوله

******

I am glad I found you in this fake world
خوشحالم که تو رو توی این دنیای فیک پیدا کردم

******

Lucky people are those who find true love in this fake world
افراد خوش شانس کسانی هستند که توی این دنیای فیک عشق واقعی رو پیدا می کنند

******

“Life is the flower for which love is the honey.” — Victor Hugo
زندگی همانند گل است و عشق عسل آن است. “ویکتور هوگو”

******

My favorite part of the day is when I get to talk to you
اوقات مورد علاقه روز من زمانی است که می خواهم با تو صحبت کنم

******

With every beat of my heart, I love you more and more
You’re the rhythm that keeps me steady on the march through life

با هر ضربان قلبم، بیشتر از پیش عاشقت می شوم
تو ریتمی هستی که مرا در زندگی استوار نگه می داری

در ادامه بخوانید : بیوگرافی واتساپ انگلیسی زیبا