اسکار 2018

اسکار 2018 : اخبار، عکس و برندگان مراسم اسکار سال 2018
هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار ، مجری اسکار 2018 ، برندگان جایزه اسکار 2018 ، بازیگران و فیلم های برنده اسکار سال 2018