اسکار 2018

اسکار 2017 : اخبار، عکس و برندگان مراسم اسکار سال 2017
هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار ، مجری اسکار 2017 ، برندگان جایزه اسکار 2017 ، بازیگران و فیلم های برنده اسکار سال 2017