تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

محمدبن سیرین گوید

دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است
اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود
اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد
اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند

ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند
اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود

امام جعفر صادق فرماید

دیدن گربه بر پنج وجه است

اول: دزد
دوم: عمار
سوم: بیماری
چهارم: زنی مشفقه
پنجم: جنگ و خصومت کردن

فال حافظ کوکا