20 کپشن انگلیسی زیبا و کوتاه درباره زندگی

کپشن انگلیسی در مورد زندگی
متن انگلیسی درباره زندگی برای کپشن اینستاگرام

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumblebee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life and fight for your dreams
زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن. به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن. باران را نفس بکش و باد را احساس کن، زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

******

Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced
زندگی یک مشکل نیست که نیاز به حل کردن داشته باشد بلکه واقعیتی است که باید تجربه شود

******

Life is really simple, but we insist on making it complicated
زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم
“کنفسیوس”

******

Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it
زندگی همانند پیانو است، موسیقی ای که از آن تولید می شود بستگی به نحوه نواختن شما دارد.
“آلبرت انیشتین”

******

بیشتر : کپشن انگلیسی خاص و کوتاه برای پست اینستاگرام

Life brings you troubles and hardships to see how you handle pressure. You don’t appreciate happiness until you have experienced sadness
زندگی سختی ها و مشکلات را برای شما به ارمغان می آورد تا ببیند چطور فشارهای زندگی را مدیریت می کنید.
نمی توانید شادی و خوشبختی را درک کنید تا زمانی که درد و رنج را تجربه کنید.

******

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on
آن چه درباره زندگی یاد گرفته ام را در سه کلمه می توانم خلاصه کنم: زندگی ادامه دارد

******

Where there’s life, there’s hope
جایی که زندگی هست امید هست

******

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving
زندگی مانند دوچرخه سواری است، برای حفظ تعادل باید به حرکت ادامه دهی
“آلبرت انیشتین”

******

کپشن حس خوب زندگی

The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate
هرچه بیشتر زندگی را جشن بگیری و تحسین کنی، چیزهای بیشتری برای جشن گرفتن در زندگی برایت فراهم می شود
“اپرا وینفری”

******

I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter
من همیشه دوست دارم از جنبه مثبت زندگی نگاه کنم اما آنقدر واقع بین هستم که بدانم زندگی یک موضوع پیچیده است
“والت دیزنی”

******

The good life is a process, not a state of being. It is a direction not a destination
زندگی خوب یک فرایند است نه حالتی از بودن. زندگی خوب یک مسیر است نه هدف

******

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it
ده درصد زندگی چیزی است که اتفاق می افتد و نود درصد بقیه واکنشی است که شما نسبت به آن نشان می دهید.

******

The most important thing is to enjoy your life—to be happy—it’s all that matters
مهم ترین چیز این است که از زندگی ات لذت ببری، خوشحال باش، این مهم ترین چیز است

******

Find ecstasy in life; the mere sense of living is joy enough
در زندگی سرمستی و خوشی را پیدا کن! حس ناب زندگی کردن به اندازه کافی مسرت بخش است