عکس نوشته تولدم نزدیکه برای پروفایل (دخترونه و پسرونه)

متن تولدم نزدیکه انگلیسی
متن تولدم نزدیکه برای پروفایل

*****

تولدم نزدیکه به انگلیسی چی میشه؟
My birthday is coming soon

My birthday is coming soon but i am wondering why google hasn’t changed its logo?
تولدم نزدیکه اما تعجب می کنم چرا گوگل هنوز آرم خودش رو عوض نکرده!

***

متن تولدم مبارک

عکس نوشته تولدم نزدیکه ها
عکس نوشته تولدم نزدیکه ها

تولدم نزدیکه هاااا
مسخره بازی درنیارین
از همتون انتظار سوپرایز دارم

******

My birthday is coming soon … Another year down, but a lot more to come! Happy Birthday to me!
تولدم نزدیکه … یه سال دیگه تموم می شه اما سال های خیلی بیشتری در راهه

***

My birthday is loading … and I know that age is something that doesn’t matter unless you are a cheese
تولدم نزدیکه و من می دونم سن اصلا اهمیت نداره مگر این که تو یه پنیر باشی!

***

My birthday is coming soon and I’m ready for new adventures in this new year of my life.
تولدم نزدیکه و من برای ماجراجویی های جدید در سال جدید زندگیم کاملا آماده ام!

***

My birthday is coming ,it’s the oldest I’ve ever been and the youngest I’ll ever be again.
تولدم نزدیکه، روزی که من پیرترین نسخه خودم تا به اون روز و جوان ترین نسخه خودم از آن روز به بعد هستم!

***

عکس نوشته تولدم نزدیکه به انگلیسی
عکس نوشته تولدم نزدیکه به انگلیسی

My birthday is loading … %99 >>> it’s a new chance to be great again and make great decisions.
تولدم نزدیکه و یه شانس جدیده برای این که دوباره عالی باشم و تصمیمات عالی بگیرم

***

تولدم نزدیکه!
آرزو می کنم این روز برای من سعادت و زندگی سرشار از خوشبختی و آرامش به ارمغان بیاره …

***

اتفاق مهم امروز منم
تولدم مبارک

***

My birthday is coming but the way I see it, we should live every day like it’s our birthday.
تولدم نزدیکه … اما به نظرم ما باید هر روز طوری زندگی کنیم که انگار روز تولدمونه

***

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because my birthday is coming
لبخندی به لب می زنم و اجازه نمی دهم مشکلات زندگی من را آزار دهد چون تولدم نزدیکه

***

My birthday is loading … i’m happy to report that my inner child is still ageless.
تولدم نزدیکه، خوشحالم به عرض تون برسونم که کودک درون من هنوز هیچ سنی نداره