اشعار و جملات انگلیسی زیبا درباره طبیعت بهاری

 متن انگلیسی بهاری
متن راجب فصل بهار به زبان انگلیسی

The beautiful spring came
and when nature resumes her loveliness
the human soul is apt to revive also

بهار زیبا از راه رسید
و آن هنگام که طبیعت عشقش را از سر می گیرد
روح انسان نیز زنده می شود

******

Where flowers bloom so does hope

آن جا که گل ها شکوفه می کنند
امید حضور دارد

******

Spring is nature’s way of saying, ‘Let’s party

بهاره شیوه خاص طبیعت است تا بگوید: “بیا تا جشن بگیریم!”

******

Spring: a lovely reminder of how beautiful change can truly be

بهار؛ یک یادآوری دوست داشتنی که تغییر واقعا چقدر می تواند زیبا باشد.

******

That is one good thing about this world
There are always sure to be more springs

چیز خوبی درباره این دنیا وجود دارد …
این که بی شک همیشه بهارهای بیشتری در راه است

******

spring is the sun shining on the rain and the rain falling on the sunshine

بهار تابش خورشید روی باران و بارش باران روی روشنی خورشید است

******

The promise of spring’s arrival is enough to get anyone through the bitter winter

وعده آمدن بهار کافی است تا هر کس بتواند از زمستان تلخ عبور کند

******

شعر انگلیسی کودکانه

I love spring
Spring is new
It’s violets and rain
It’s a wood-scented lane
It’s a new bird song
It’s days growing long
It’s a tree in bud and puddles of mud
It’s birds in a tree and buzz from a bee
It’s kites in the sky
It’s spring. That’s why
I love spring

من بهار رو دوست دارم
بهار یعنی تازگی
بهار یعنی بنفشه ها و بارون
بهار یعنی کوچه ای پر از عطر چوب
بهار یعنی آواز جدید پرنده
بهار یعنی روزهایی که طولانی تر می شن
بهار یعنی درخت جوونه زده و گودال های پر از گل
بهار یعنی بادبادک ها توی آسمون
این بهاره
برای همینه که عاشق بهارم

******

شعر انگلیسی در مورد فصل بهار
شعر انگلیسی در مورد فصل بهار

Frogs croak
Rains soak
Chicks peep
Crickets leap
Bees hum
Robins come
Birds sing
It’s spring

قورباغه ها قور قور می کنن
بارون (همه چیزو) خیس می کنه
جوجه ها جیک جیک می کنن
جیرجیرک ها جست و خیز می کنن
زنبورا وز وز می کنن
سینه سرخ ها از راه می رسن
پرنده ها آواز می خونن
بهار اومده!

******

Leaves are growing on the trees, on the trees, on the trees
Leaves are growing on the trees, it is springtime
All the grass is turning green
See the birds build their nests
Watch the flowers start to grow

برگ ها روی درخت ها جوونه می زنن، روی درخت ها، روی درخت ها
برگ ها روی درخت ها جوونه می زنن، فصل بهار اومده
همه چمن ها شروع به سبز شدن کردند
ببین پرنده ها دارن لانه سازی می کنند
گل ها را تماشا کن که شروع به شکوفه زدن کردند

******

Spring, spring is coming soon
Grass is green and flowers bloom
Birds returning from the south
Bees are buzzing all about
Leaves are buddign everywhere
Spring, spring is finally here

بهار، بهار به زودی از راه می رسه
چمن سبز است و گل ها شکوفه می دهند
پرندگان در حال بازگشت از جنوب
زنبورها در حال وز وز کردن
برگ درختان در حال جوانه زدن در هر جا
بهار، بهار بالاخره این جاست

******

The wind
told the grasses
And the grasses
told the trees
The trees
told the bushes
And the bushes
told the bees
The bees
told the robin
And the robin
sang out clear
Wake up
Wake up
Spring is here

باد
به چمن ها گفت
چمن ها
به درخت ها گفتند
درخت ها
به شاخ و برگ ها گفتند
شاخ و برگ ها
به زنبورها گفتند
زنبورها
به سینه سرخ گفتند
و سینه سرخ آواز سر داد که:
بیدار شوید
بیدار شوید
بهار این جاست!

******

Spring is here! Spring is here
Winter is gone and two flowers appear
Three little robins begin to sing
Four bicycle bells begin to ring
Five children come out and jump the rope
Spring is here now! I hope, I hope

بهار این جاست، بهار این جاست
زمستان رفته و دو تا گل در اومده
سه تا سینه سرخ کوچولو آواز خوندن رو شروع کردن
چهار تا زنگ دوچرخه شروع به زنگ زدن کردن
پنج تا کودک از خونه بیرون اومدن و طناب بازی می کنن
بهار این جاست، امیدوارم، امیدوارم!