جملات زیبای گاندی در مورد زندگی، عشق و موفقیت

دلنوشته ها و جملات قصار مهاتما گاندی
مجموعه جملات قصار مهاتما گاندی

سخنان زیبا و کوتاه مهاتما گاندی در مورد موفقیت در زندگی و کار، عشق، زنان، دوستی و انسانیت

***

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win

ابتدا شما را نادیده می گیرند، سپس به شما می خندند، بعد با شما مبارزه می کنند و در نهایت شما پیروز می شوید!

******

A man is but the product of his thoughts; what he thinks, he becomes

انسان محصول افکارش است و کسی می شود که به آن فکر می کند.

******

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others

بهترین راهی که در آن می توانید خودتان را پیدا کنید این است که خودتان را در خدمت کردن به دیگران گم کنید!

******

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

خوشبختی زمانی رخ می دهد که چیزی که فکر می کنید با چیزی که می گویید و چیزی که انجام می دهید هماهنگ است.

******

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever

به گونه ای زندگی کنید که گویی فردا می میرید، طوری یاد بگیرید که گویا همیشه زنده هستید.

******

The real ornament of woman is her character, her purity

زینت واقعی یک زن شخصیت و پاکی او است.

******

a coward is incapable of exhibiting love it is the prerogative of the brave

انسان ترسو قادر به ابراز عشق نیست، این کار حق افراد شجاع است.

******

The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace

روزی که قدرت عشق بر عشق قدرت غلبه کند جهان صلح را خواهد شناخت.

******

God is love; it is the only truth I fully accept

خدا عشق است، این تنها حقیقتی است که من کاملا آن را می پذیرم.

******

The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated

عظمت یک ملت و رشد اخلاقی آن را با نحوه رفتار آن ها با حیوانات می توان قضاوت کرد.

******

Service without humility is selfishness and egotism

خدمت کردن بدون فروتنی خودخواهی و خودبینی است.

******

Hate the sin, love the sinner

از گناه متنفر باش اما گناهکار را دوست داشته باش.

******

Our greatest ability as humans is not to change the world; but to change ourselves

بزرگ ترین توانایی ما به عنوان انسان تغییر دادن جهان نیست بلکه تغییر خودمان است.

******

What barrier is there that love cannot break?

چه مانعی وجود دارد که عشق نتواند آن را از میان بردارد؟

******

In doing something, do it with love or never do it at all

هنگام انجام کارها یا آن ها را با عشق انجام دهید یا هرگز انجام ندهید.

******

You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.

می توانی من را به زنجیر بکشی، می توانی شکنجه ام کنی، می توانی حتی بدنم را از بین ببری اما هرگز نمی توانی ذهنم را زندانی کنی.

******

Man should forget his anger before he lies down to sleep

مرد باید عصبانیت خود را قبل از آن که بخوابد فراموش کند.

******

Nobody can hurt me without my permission

هیچ کس بدون اجازه من نمی تواند به من آسیب بزند.

******

Where there is love there is life

جایی که عشق هست زندگی هست …

******

You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty

نباید ایمان خود به انسانیت و بشریت را از دست بدهید، بشریت یک اقیانوس است، اگر چند قطره از اقیانوس آلوده شود اقیانوس آلوده نخواهد شد.

******

A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it.

مشتری مهم ترین بازدید کننده در محدوده کار ماست، او به ما وابسته نیست بلکه ما به او وابسته هستیم. او باعث وقفه در کار ما نمی شود بلکه هدف آن است.

******

Each night, when I go to sleep, I die. And the next morning, when I wake up, I am reborn

هر شب زمانی که می خوابم می میرم و صبح روز بعد هنگامی که بیدار می شوم دوباره متولد می شوم.

******

There are two days in the year that we can not do anything – yesterday and tomorrow

دو روز در سال است که ما نمی توانیم برایش کاری انجام دهیم: دیروز و فردا