20 جملات زیبا و انگیزشی اسپانیایی با ترجمه فارسی

جملات انگیزشی اسپانیایی
جملات انگیزشی اسپانیایی

ناب ترین متن های اسپانیایی قشنگ و انگیزشی با ترجمه فارسی برای بیو، پست و کپشن اینستاگرام

***

La vida es simple, pero insistimos en hacerla complicada
زندگی ساده ست اما ما اصرار داریم پیچیده اش کنیم!

******

El secreto de la vida no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace
راز زندگی، همیشه انجام دادن کاری که دوست داری نیست؛ بلکه دوست داشتن کاری است که همیشه انجام می دهی

******

La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo
بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است!

******

Siempre parece imposible hasta que se convierte en realidad
همه چیز تا قبل از اینکه به حقیقت بپیوندد، غیر ممکن به نظر می رسد

******

Sonreír y no darse mala vida por nadie, esa es la actitud
بخند و اجازه نده زندگیت به خاطر هیچ کس بد بشه؛ این یه نگرشه!

******

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota
گاهی احساس می کنیم کاری که انجام می دهیم، فقط قطره ای در یک اقیانوس است. اما اقیانوس بدون همان یک قطره کمتر خواهد بود!

******

Piensa en todas las cosas bellas que hay a tu alrededor y sé feliz
به همه چیزهای خوبی که دور و برته فکر کن و شاد باش!

******

Vive la vida al máximo y céntrate en lo positivo
زندگی رو تا جایی که میتونی زندگی کن و روی مثبت ها تمرکز کن!

******

Suprime lo negativo, enfatiza lo positivo
منفی ها رو سرکوب کن و روی مثبت ها تاکید کن!

******

Una actitud positiva puede hacer que los sueños se conviertan en realidad
یک نگرش مثبت می تواند رویاهایت را به حقیقت بپیوندد!

******

No hay mayor riqueza que la vida misma
هیچ ثروتی بزرگ تر از خود زندگی نیست!

******

Si nunca has cometido un error, es porque nunca has arriesgado
اگر هیچ وقت اشتباه نکردی، به این دلیله که هیچ وقت تو زندگیت ریسک نکردی!

******

Aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro
از گذشته بیاموز، حال را زندگی کن و برای آینده تلاش کن!

******

El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas
موفقیت زمانی اتفاق می افتد که رویاهایت بزرگتر از بهانه هایت باشد!

******

La felicidad no es una meta, sino una actitud
خوشبختی
، یک هدف نیست؛ یک نگرش است!

******

En la vida solo está derrotado aquel que deja de soñar
در زندگی، فقط کسی که از رویاهایش دست می کشد، مغلوب می شود!

******

Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido
هرگز برای تبدیل شدن به کسی که باید باشی، دیر نیست!

******

Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos
یک آدم مثبت، مشکلاتش را به چالش تبدیل می کند، نه به مانع!

******

Con entusiasmo, todo es posible
با شوق و اشتیاق، همه چیز ممکن می شود!

******

Los grandes árboles de la naturaleza surgieron de indefensas semillas
بزرگ ترین درختان طبیعت، از دانه های درمانده نشات گرفته اند