جملات زیبا و کوتاه در مورد آدم برفی (انگلیسی – فارسی)

جملات زیبا درباره آدم برفی
جملات زیبا درباره آدم برفی

Snowflakes are one of nature’s most fragile things, but just look what they can do when they stick together … a beautiful snowman
دانه های برف یکی از شکننده ترین چیزهای طبیعت هستند اما نگاه کن و ببین در کنار هم چه غوغایی می کنند … یک آدم برفی زیبا!

***

Snowmen fall from heaven unassembled … one flake at a time
آدم برفی به صورت جدا و جدا از بهشت می آید … هر بار یک دانه برف!

***

آه، آدم برفی
دلم برای تو می‌ سوزد
که هنوز دلت برای کودکانی که دستکش ندارند می‌ سوزد
کاش دل آدم‌ها هم
مثل دل آدم برفی سفید بود

***

Whenever a snowman melts away, a snow angel is added to heaven that day.
هر بار که یک آدم برفی ذوب می شود آن روز یک فرشته برفی به بهشت اضافه می شود.

***

متن کوتاه درباره آدم برفی
متن کوتاه درباره آدم برفی

رفاقت مثل آدم
برفی میمونه،
درست کردنش راحته
اما نگه داشتنش سخته …

***

A snowman is love and laughter all rolled up into one.
یک آدم برفی عشق و خنده است که همگی در یک چیز جمع شده اند.

***

Snowman’s Prayer: Please freeze! Amen
دعای آدم برفی: لطفا یخ بزن! آمین

***

آدم برفی ها ابدی نیستند اما خاطرات آن ها ماندگار است

***

در من آدم برفی ای ست
که عاشق آفتاب شده
و این خلاصه همه داستان های عاشقانه جهان است

***

Snowmen are the best kind of men, when you get tired of them you can just turn up the heat.
آدم برفی ها بهترین آدما هستند، وقتی ازشون خسته می شی کافیه دما رو بالا ببری!

***

The sun came out,
And the snowman cried.
His tears ran down
His tears ran down
He cried so hard
That he disappeared.
خورشید بیرون آمد
و آدم برفی گریه کرد
اشک هایش جاری شد
و جاری شد
او به سختی گریه می کرد
و سرانجام ناپدید شد

***

Have you noticed since Global Warming took hold that all the snowmen look kind of angry?
آیا متوجه شده ای از وقتی زمین گرم تر شده همه آدم برفی ها به نوعی عصبانی به نظر می رسند؟

***

من تو را از زمانی که مانند یک سوسن زیبا به روی گرما باز شدی دوست داشتم، می بینی که من فقط یک آدم برفی دیگر هستم که در برف و بوران ایستاده و تو را با عشق یخ زده اش دوست دارد، با تمام وجودش و همه وجودی که داشت و به عمق هزاران بوسه.

***

Snowman wakes before dawn.
آدم برفی قبل از طلوع صبح بیدار می شود

***

Hug a snowman. It’s a cold world out there.
یه آدم برفی رو بغل کن، آغوشش یه دنیای سرده

***

فرق تو و آدم برفی اینه که آدم برفی دستان سرد اما قلب گرمی داره اما تو دست های گرم و یک قلب سرد داری

***

Snowflakes are snowmen of heaven blowing kisses from heaven.
دانه های برف بوسه هایی هستند که آدم برفی های بهشت برای ما می فرستند

***

Dear winter Come soon I’m eagerly waiting to retrieve my Long lost existence. “soul of a snowman”
زمستان عزیز! زودتر بیا من مشتاقانه منتظر هستم تا وجود از دست رفته ام را دوباره احیا کنم. “روح یه آدم برفی”