جملات فلسفی و پر محتوای انگلیسی با معنی فارسی

جملات فلسفی انگلیسی کوتاه
جملات فلسفی انگلیسی کوتاه

جملات فلسفی زیبا

Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the law

آدم های خوب به قوانین نیاز ندارند که به آن ها بگوید خوب رفتار کنند در حالی که آدم های بد همواره راهی پیدا می کنند تا قانون را دور بزنند

******

someone else is happy with less than what you have

دیگرانی هستند که با چیزی کمتر از آن چه شما دارید احساس شادی می کنند

******

جملات انگلیسی زیبا

holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die

عصبانی شدن مانند نوشیدن سم است در حالی که انتظار داری فرد دیگری به خاطرش بمیرد!

******

to live a creative life we must lose our fear of being wrong

برای زندگی به شیوه خلاقانه باید ترس از اشتباه بودن را کنار بگذاریم

******

جملات ناب انگلیسی با معنی
جملات ناب انگلیسی با معنی

to move the world first move yourself

برای تکان دادن جهان ابتدا باید خودتان را تکان دهید

******

Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced

زندگی مشکلی نیست که بخواهید حل کنید بلکه واقعیتی است که باید تجربه کنید

******

It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop

تا زمانی که متوقف نشوی مهم نیست چقدر آهسته جلو بروی

******

متن انگلیسی پرمحتوا کوتاه
متن انگلیسی پرمحتوا کوتاه

Do not let the behavior of others destroy your inner peace

اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را نابود کند

******

There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing

تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجود دارد: هیچ کاری انجام ندهید، هیچ حرفی نزنید، هیچ چیز نباشید!

******

The more you know, the more you know you don’t know

هرچه بیشتر بدانی بیشتر متوجه می شوی که نمی دانی

*****

Thinking. The talking of the soul with itself

تفکر، صحبت کردن روح با خودش است

******

It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well

این کافی نیست که ذهن خوبی داشته باشید بلکه مهم آن است که از آن به خوبی استفاده کنید

******

To know what people really think, pay regard to what they do rather than what they say

برای آن که بدانید مردم واقعا چه فکری دارند، به آن چه انجام می دهند دقت کنید تا چیزی که می گویند

******

You only learn when you give your whole being to something

شما تنها زمانی یاد می گیرید که تمام وجود خود را صرف چیزی بکنید

******

Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light

خوشبختی حتی در تاریک ترین زمان ها نیز پیدا می شود اگر کسی به یاد داشته باشد که چراغ را روشن کند

******

Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one

برای یک زندگی آسان دعا نکنید بلکه دعا کنید که قدرت تحمل زندگی دشوار را داشته باشید

******

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them

همه رویاهای ما تحقق پیدا می کند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم.

“والت دیزنی”

******

Life is like a mirror; we get the best results when we smile at it

زندگی مانند یک آینه است، هنگامی که در آن لبخند بزنیم بهترین نتایج را به دست خواهیم آورد


فال حافظ کوکا