شعار روز جهانی ایدز در سال 2017 – 96 چیست؟

شعار روز جهانی ایدز

شعار روز جهانی ایدز
شعار روز جهانی ایدز

هر ساله به مناسبت روز جهانی ایدز در 1 دسامبر شعاری برای آن سال نیز در نظر گرفته می شود.

شعار روز جهانی ایدز در سال 2017 جمله زیر می باشد.

افزایش اثربخشی از طریق شفاف سازی، پاسخگویی و مشارکت عمومی

Increasing Impact through Transparency, Accountability, and Partnerships