چی می بینی؟ یه نقطه سیاه وسط یک صفحه سفید؟ یا یک صفحه سفید تمیز که یه نقطه کوچیک توشه؟

چی میبینین؟

چی میبینی
چی میبینی

یه نقطه سیاه وسط یک صفحه سفید؟
یا یک صفحه سفید تمیز که یه نقطه کوچیک توشه؟

بیشتر ما گزینه اول رو میگیم
چون بدیهای حتی کوچیکو
زودتر از خوبیهای غالب میبینیم