عکس روز : لک لک بر روی صخره ای در آکانتیلادو پرتغال

عکس روز نشنال جئوگرافیک : لک لک بر روی صخره ای در کشور پرتغال

عکس روز : لک لک بر روی صخره ای در آکانتیلادو پرتغال
عکس روز : لک لک بر روی صخره ای در آکانتیلادو پرتغال

عکاس مارکو بوستوس این عکس زیبا را از لک لک هایی بر روی یک صخره در طبیعت زیبای آکانتیلادو پرتغال گرفته و برای مجله عکس نشنال جئوگرافیک فرستاده است