ضرب المثل های معروف اسپانیایی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های اسپانیایی

ضرب المثل و اصطلاحات زیبا به زبان اسپانیایی با معنی و معادل فارسی در مورد عشق و عاشقی، دوستی و محبت، زندگی، کار و تلاش و موفقیت

ضرب المثل های معروف اسپانیایی با ترجمه فارسی
ضرب المثل های معروف اسپانیایی با ترجمه فارسی

Nunca es tarde para aprender

هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.

***

Desgracia compartida, menos sentida

بدبختی مشترک، غم و اندوه کمتری دارد.

***

Todos los caminos llevan a Roma

همه جاده ها به رم ختم می شوند.
مفهوم: برای رسیدن به هدف بیش از یک راه هست.

***

Muchos cocineros estropean el caldo

چند آشپز با هم، غذا را خراب می کنند.
معادل فارسی: آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شه یا بی نمک

***

Love of child, water in basket

عشق کودک مانند آب در سبد است.
مفهوم: عشق کودکانه بی ثبات است.

***

Love and jealousy, twin siblings

عشق و حسادت، خواهر و برادر دوقلو هستند.

***

Who loves you well will make you cry

کسی که خیلی دوستت دارد تو را به گریه خواهد انداخت.

***

Where there’s love, there’s pain

هرجا عشق هست درد هم هست.

***

God sends cold after clothes

خداوند سرما را بعد از لباس می فرستد.

***

The lion is not as fierce as he is made out to be

شیر آنقدری که باید درنده باشد، درنده نیست.

***

At troubled waters, fishermen gain

در آب های (دریا) طوفانی، ماهیگیر سود می کند.

***

Beautiful women and good horses are corrupted by idiots

زنان زیبا و اسب های خوب توسط افراد احمق تباه می شوند.

***

Washing a pig with soap is to lose time and soap.

شستشوی یک خوک با صابون، هدر دادن وقت و صابون است.

***

The path of virtue is very narrow and the road of vice broad and spacious

راه پرهیزگاری بسیار باریک و جاده گناه گسترده و فراخ است.

***

Don’t look at the teeth of a gift horse

به دندان های اسب هدیه نگاه نکن
معادل فارسی: دندان اسب پیشکشی زا نمی شمارند.

***

Where there is desire, there is ability

جایی که آرزو هست، توانایی هم هست.
معادل فارسی: خواستن توانستن است.

***

One wolf does not bite another

یک گرگ، گرگ دیگر را گاز نمی گیرد.

Love, grief, and money cannot be kept secret

عشق، غم و پول نمی توانند مخفی بمانند.

***

If you leave your place, you lose it

اگر مکانت را ترک کنی آن را از دست می دهی.

***

There are plenty more fish in the sea

ماهی های خیلی بیشتری در دریا هست.

***

Who knows most speaks least

کسی که بیشتر (از همه) می داند کمتر (از همه) حرف می زند.

***

Every season brings its joy

هر فصلی لذت خودش را دارد.

***

The ass of many owners is food for wolves

خری که چند صاحب دارد غذای گرگ هاست.

***

Two great talkers will not travel far together

دو آدم پرحرف نمی توانند مسافت زیادی با هم همسفر شوند.

***

When there is a famine, no bread is stale

وقتی قحطی شود هیچ نانی بیات نیست.

***

Love can do much, money can do everything

عشق می تواند خیلی کارها بکند، پول هرکاری می کند.

***

Curiosity killed the cat

کنجکاوی گربه را کُشت.

***

Bad news flies

اخبار بد پرواز می کنند.
مفهوم: خبرهای بد زود پخش می شوند.

***

Dirty clothes are washed at home

لباس های کثیف در خانه شسته می شوند.
مفهوم: مشکلات خانوادگی را در حریم خانواده حل کنید نه نزد غریبه ها.

***

Hunger sharpens the wit

گرسنگی آهو را تیز (باهوش) می کند.

***

Each person knows where his shoe hurts

هر کسی می داند کفش هایش کجا آسیب دیده است.
مفهوم: هر انسانی بهتر از دیگران از ضعف و حساسیت های خودش آگاه است.

***

What has been promised, is debt

چیزی که وعده داده شده، بدهی محسوب می شود.

***

No rose without thorns

هیچ گل رزی بدون خار نیست.

***

He who walks a lot and reads a lot, sees a lot and knows a lot

کسی که زیاد قدم می زند (سیر و سیاحت می کند) و بسیار می خواند، بسیار می بیند و بسیار می داند.

***

Every dog has his day

هر سگی روز خودش را دارد.

***

The bird loves her own nest

پرنده، لانه خودش را دوست دارد.

***

Give neither salt nor counsel till you are asked for it

تا زمانی که از شما درخواست نشده نمک و مشاوره به کسی ندهید.

***

The apple does not fall far from the tree

سیب دور از درخت بر زمین نمی افتد.

***

A liar should have a good memory

دروغگو باید حافظه خوبی داشته باشد.

***

It is a poor mouse that has only one hole

موشی که فقط یک سوراخ دارد موش فقیر و بیچاره ای است.

***

The goat always heads toward the mountain

بز همیشه سر به سوی کوه دارد.

***

To the best scribe comes a smudge

بهترین کتابت ها هم لکه (جوهر) دارند. (هیچ کس کامل نیست)

***

A gentle breeze blowing in the right direction is better than a pair of strong oars

نسیم ملایم در جهت درست بهتر از یک جفت پاروی قوی است.

***

I don’t want the cheese; I just want out of the trap

من پنیر نمی خواهم، فقط می خواهم از تله خارج شوم.

***

Money goes where money is

پول به جایی می رود که پول هست.

***

Donde va Vicente? Donde va la gente

ترجمه: «ویسنته به کجا می‌رود؟ جایی که همه می‌روند.»

مترادف فارسی: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو
مترادف فارسی: در شهر کوران یک چشمت را هم بگذار
مترادف فارسی: در شهر نی سواران باید سوار نی شد

در ادامه بخوانید : ضرب المثل های معروف چینی