دکوراسیون مغازه فروش گوشی هوشمند در والنسیا، اسپانیا

Masquespacio دکوراسیون مغازه فروش گوشی های دکتر مانزانا – یک نام تجاری برای گوشی های هوشمند و خدمات فنی آن – را طراحی کرده، فروشگاه جدید در والنسیا، اسپانیا واقع شده است.

یکی از طراحان این پروژه می گوید که چون این مغازه کار تعمیر هم انجام می دهد آن را به شکل یک بیمارستان طراحی کرده اند.

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه