عکس روز : رژه خرس قطبی و توله هایش در کنار جسد یک نهنگ بزرگ در آلاسکا

عکس روز نشنال جئوگرافیک از رژه یک خرس قطبی مادر و توله هایش

عکس روز نشنال جئوگرافیک از رژه یک خرس قطبی مادر و توله هایش
عکس روز نشنال جئوگرافیک از رژه یک خرس قطبی مادر و توله هایش

عکاس دیوید تارکو این عکس را هنگامی که یک خرس قطبی مادر و دو توله اش در حال گذشتن از کنار جسد یک نهنگ بزرگ در کاتوویک آلاسکا بودند گرفته است