عکس : فیل آفریقایی، باغ وحش شایانی موشن

15

یک فیل آفریقایی ماده در باغ وحش شایانی موشن در کلرادو

فیل آفریقایی