فرانسه عطر میسازن بر اساس بیوگرافی فرد از کودکی تا بزرگسالی؛ فکر کنم اگه ما بریم . . .

فرانسه عطر میسازن بر اساس بیوگرافی
فرانسه عطر میسازن بر اساس بیوگرافی

تو فرانسه عطر میسازن براساس بیوگرافی زندگی فرد از کودکی تا بزرگسالی؛
فکر کنم اگه ما بریم داستان زندگیمونو تعریف کنیم، یه باد شکم 💨بندازه تو شیشه تحویلمون بده☹️