خواص دارویی پسته وحشی

تحقیقات نشان داده که پسته وحشی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا و هلیکوباتر پیلوری اثر ضد میکروبی دارد.

در یک بررسی علمی که در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ایلام انجام شده آمده است: بیماری‌های عفونی جزو شناخته شده‌ترین بیماری‌های انسانی هستند که تلاش‌های زیاد جهت شناسایی عوامل ایجاد کننده، درمان و کنترل آنها صورت گرفته و در این ارتباط، درمان گیاهی از قدیم تا به امروز به عنوان یک روش جهت درمان بیماری‌ها استفاده شده است.

با کشف آنتی بیوتیک، مقاومت باکتری‌ها به این داروهای صنعتی به شدت در حال افزایش است. در این شرایط، داروهای گیاهی شاید بتوانند در زمینه کاهش مقاومت میکروارگانیسم‌ها به این داروها موثر باشند.

این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی جهت بررسی اثر ضد میکروبی عصاره Pistacia atlantica بر روی 30 سویه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی و هلیکوباکتر پیلوری جمع آوری شده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر ایلام که از مهمترین بیماری زا های انسانی هستند، انجام گرفت.

نتایج پژوهش نشان داد که عصاره Pistacia atlantica دارای اثرات مهاری بر و سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس است. این اثرات مهاری در مورد سودوموناس آئروژینوزا بیش‌تر و در استافیلوکوکوس اورئوس کمتر از بقیه مشاهده شد ولی فاقد هرگونه اثر مهاری موثر بر باکتری هلیکوباکتر پیلوری (از عوامل مهم زخم معده) بود.

بنابراین باتوجه به تاثیر عصاره‌های گیاهی در مهار عفونت‌ها، بررسی‌های بیشتر در این زمینه و تولید داروهای موثر برای درمان عفونت‌های مقاوم نیازمند است. / ایسنا