ازدواج چیست؟ جمله خیلی سنگین بود، مخم رگ به رگ شد . . .

ازدواج چیست؟

ازدواج چیست؟
ازدواج چیست؟

ازدواج یعنی یه غلطی میکنی☺️
که بعدش هر غلطی میکنی😐
نمیتونی هیچ غلطی بکنی😕

جمله خیلی سنگین بود، مخم رگ به رگ شد 😂