برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم

برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم

زندگی
زندگی

➊ بیمارستان
② زندان
➌ قبرستان

👈در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.

👈در زندان می‌بینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست.

👈در قبرستان درمی‌یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد.

زمینی که امروز روی آن قدم می‌زنیم فردا سقف‌مان خواهد بود. پس بیایید برای همه چیز فروتن و سپاسگزار باشیم…


فال حافظ کوکا