کیلیاماکو چیست؟ آیا نام رشته کوهی در قاره آفریقا می باشد؟

کیلیاماکو چیست؟ آیا نام رشته کوهی در قاره آفریقا در کنار کوه کلیمانجاور می باشد؟

کیلیاما کو چیست؟ آیا نام رشته کوهی در قاره آفریقا می باشد؟
کیلیاما کو چیست؟ آیا نام رشته کوهی در قاره آفریقا می باشد؟

.
.
.
.

خیر اشتباه حدس زدی :)

وقتی یک یزدی می پرسد کلید های من کجا هستند با لهجه شیرین خود می گوید کیلیا (کلید های) ما (من) کو (کجا هستند) ؟