اشکال هنری شگفت انگیزی که با کبریت، دود و آتش ساخته شده اند

آثار هنری شگفت انگیزی که از ترکیب کبریت، دود و آتش خلق شده اند. عکاس خلاق روسی از اشکال هنری ایجاد شده به این شیوه عکس هایی گرفته است.

در این پست شما بخش کوچکی از این آثار هنری منحصر به فرد را خواهید دید. در این تصاویر شما به راحتی می توانید پروانه، کاترپیلار، قایق و حتی برج ایفل را پیدا کنید.

اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش
اشکال هنری با با کبریت، دود و آتش