عکس روز : نهنگ کوهان دار در آب های تونگا

عکس روز نشنال جئوگرافیک : نهنگ کوهان دار

عکس روز : نهنگ کوهان دار در آب های تونگا
عکس روز : نهنگ کوهان دار در آب های تونگا

عکاس ریتا کلوگه عکس این نهنگ کوهان دار را در حالی که در تونگا غواصی می کرد گرفته است. او می گوید اینجا محل تولد من است و من در حال غاصی بودم که این نهنگ کوهان دار را دیدم و عکس او را گرفتم.