زیباترین ضرب المثل های معروف و عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های آلمانی با ترجمه فارسی

مجموعه کامل بهترین ضرب المثل های مشهور و معروف آلمانی با معنی فارسی

ضرب المثل های معروف و عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی
ضرب المثل های معروف و عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

مردم هر کشوری از یک سری اصطلاحات برای گفتن منظورشان استفاده میکنند . از طریق این بخش هم شما قادر خواهید بود تا از اصطلاحات و ضرب المثل های آلمانی استفاده کنید .

گاهی اوقات که ترجمه متن یک کمی پیچیده تر از معادل فارسی آن میشود داخل پرانتز با عبارت ( ت ت : ترجمه تحت اللفظی ) ترجمه خود متن را هم نوشته ایم.

Unter den Blinden ist der Einäugige Konig

در شهر کوران ، یک چشم پادشاه است

Ohne Fleiß , keinen Preis

نا برده رنج ، گنج میسر نمی شود

Wie du mir , so ich dir

چیزی که عوض داره گله نداره

Reden ist Silber , Schweigen ist Gold

حرف زدن نقره است سکوت طلا

Er ( oder sie ) sagt zu allem ja und amin !

به همه چیز تن در می دهد ( ت ت : به همه چیز می گوید : بله و آمین )

Machst du es gut , so hast du es gut

تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز ( ت ت :نیکی کن ، نیکی ببین )

Wie gewonnen , so zeronnen

باد آورده را باد می برد

!… Und wenn sie nicht gestorben sind , so leben sie noch heute

قصه ما به سر رسید ،کلاغه به خونش نرسید ! ( ت ت : اگر زنده باشن هنوز هم با همن – یعنی با هم هستن در صلح وصفا ! )

Wie der vater , so der Sohn

پسر کو ندارد نشان از پدر ، تو بیگانه خوانش ، نخوانش پسر !

Kein Freund , ohne Leid

از پس هر خنده دو صد گریه مهیاست ( بی دوست ، بی تاسف )

ضرب المثل های عاشقانه آلمانی

Liebe kann Berge versetzen

ترجمه: «عشق، کوه را جا به جا می‌کند»

مترادف فارسی: «عشق در کوه‌کنی داد نشان قدرت خویش// ورنه این مایه هنر تیشه فرهاد نداشت» فرخی یزدی

Liebe erweicht auch die härtesten Stein und Felsen.

ترجمه: «عشق، سخت‌ترین سنگ‌ها و صخره‌ها را نرم می‌کند.»

مترادف فارسی: «گر کوه‌کن زپای در آمد چه‌جای طعن// بالله که کوه پست شود زیر بار عشق» عبدالرحمن جامی

Liebe braucht keinen Lehrer.

ترجمه: «عشق، نیازی به آموزگار ندارد»

مترادف فارسی: «ای بی‌خبراز سوخته و سوختنی// عشق آمدنی بود نه آموختنی» سنائی

Liebe, die nur von einer Seite kommt, dauert nicht lange.

ترجمه: «عشقی که فقط از یک سوی آید، طولانی نخواهد بود»

مترادف فارسی: «چو زین سر هست زان سر نیز باید // که مهر از یک طرف دیری نپاید» اوحدی

Liebe ohne Gegenliebe, ist eine Frage ohne Antwort.

ترجمه: «عشق بدون طرف مقابل، سؤالی است بدون پاسخ»

مترادف فارسی: «چه خوش بی، مهربونی هر دو سر بی// که یک‌سر مهربونی، دردسر بی» باباطاهر

Liebe und Husten lässt sich nicht verbergen.

Liebe und Rausch schaut zum Fenster aus.

ترجمه: «عشق و سرفه را نمی‌توان پنهان داشت.»
ترجمه: «عشق و سرمستی از دریچه بیرون را می‌نگرند.»

مترادف: «عشق و مشک پنهان نمی‌ماند.»

Liebe kann man nicht erzwingen.

Liebe duldet keinen Zwang.

ترجمه: «عشق را نمی‌توان تحمیل کرد»
ترجمه: «عشق، زورپذیر نیست»

مترادف فارسی: «عشق به‌زور، و مِهر به‌چُنبِه نمی‌شود.»

Liebe macht närrisch.

Liebe und Verstand, gehen selten Hand in Hand.

ترجمه: «عشق، جنون‌آور است»
ترجمه: «عشق و عقل به ندرت دست در دست دارند.»

مترادف فارسی: «عشق و جنون همسایه دیوار به دیوارند.»
مترادف فارسی: «عشق در آمد به‌دل، رفت زسر عقل و هوش.»

Liebe fürchtet keine Gefahr.

ترجمه: «عشق از خطر نمی‌هراسد»

مترادف فارسی: «عشق را از تیغ و خنجر باک نیست.»

Liebe ist ein verzehrendes Fieber.

Liebe ist Leides Anfang.

ترجمه: «عشق تب کشنده‌ای است»
ترجمه: «عشق، آغاز رنج است»

مترادف فارسی: «به‌گیتی عاشقی بی‌غم نباشد// خوشی و عاشقی باهم نباشد» فخرالدین اسعد گرگانی
مترادف فارسی: «عشق برمن در عنا بگشود// عشق سر تا به‌ سر عذاب و عناست» فرخی سیستانی

ضرب المثل های مشهور آلمانی به فارسی

Das Eisen schmieden, solange es heiß ist
ترجمه: تا آفتاب می درخشد، علف ها را خشک کن.
معادل: تا تنور داغ است نان را بچسبان، تا تنور گرم است نان دربند.
Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
ترجمه: از انبوه درختان جنگل پیدا نیست.
معادل: آنقدر جلو چشم بود که دیده نمی شد.
Durch Dick und Dünn gehen
ترجمه سفر کردن با کسی در راه باریک و عریض
معادل: (از حافظ) اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش حریف خانه و گرمابه و گلستان باش .
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
ترجمه: با آمدن یک چلچله تابستان نمی آید.
معادل: با یک گل بهار نمی شود.
Eine Stecknadel im Heuhaufen suchen
ترجمه و معادل: دنبال سوزن در انبار کاه گشتن.
Kleider machen Leute
ترجمه: لباس ها مردم را می سازند.
معادل: آستین نو بخور چلو
Leichter gesagt als getan
ترجمه: گفتنش از انجام دادنش ساده تر است.
معادل: از حرف تا عمل فاصله بسیار است.
Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden
ترجمه: شهر رم یک روزه ساخته نشده است.
معادل: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.
Viele Köche verderben den Brei
معنی: آشپزهای زیادی فرنی را خراب می کند.
معادل: آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک.
Aus einer Mücke einen Elefanten machen
معنی: از توده ای موش کور ساخته کوه ساختن.
معادل: از کاه کوه ساختن.
Die Katze im Sack kaufen
معنی: گربه را داخل کیسه خریدن
معادل: هندوانه دربسته خریدن.
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins
معنی: شخص نباید داخل دهان اسب هدیه شده را نگاه کند.
دندان های اسب پیشکشی را نمی شمرند.
Hunde, die bellen, beißen nicht
معنی: سگی که پارس می کند گاز نمی گیرد.
Morgenstund’ hat Gold im Mund
معنی: کرم از آن مرغ سحر خیز است.
معادل: سحرخیز باش تا کام روا باشی.
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
معنی: با یک سنگ دو پرنده زدن.
معادل: با یک تیر دو نشان زدن.
Alles auf eine Karte setzen
معنی: تمام پول را روی یک کارت شرط بستن.
معادل: تمام تخم مرغ ها را داخل یک سبد گذاشتن.
Lügen haben kurze Beine
معنی: دروغ گو پاهای کوتاهی دارد.
معادل: دروغ گو کم حافظه است.
Probieren geht über studieren
معنی: تجربه کردن بهتر از آموختن است.
معادل: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus
معنی: کسی که در بیابان فریاد زند، بازتاب آن را خواهد شنید.
معادل: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
معنی: صحبت کردن نقره ای است و سکوت طلایی.
معادل: (از امثال و حکم) اگر گفتن سیم است خاموشی زر است .