عکس های بامزه از بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

وادیم ترانف عکاس روس، عکس های بامزه ای از بازیگوشی دو سنجاب در برف ها گرفته است. آنها با پریدن به هوا، گرفتن مخروط کاج، بازی با دوربین عکاسی و حرکات جالب، لحظه های شگفت انگیزی را آفریده اند !

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه

بازی دو سنجاب در طبیعت زمستانی روسیه