سوختن همیشه به خاطر داغ یک عزیز نیست، گاهی نتیجه اعتماد به …

1150
جوک تصویری باحال
جوک تصویری باحال

سوختن همیشه به خاطر داغ یک عزیز نیست

سوختن همیشه به خاطر خیانت یک رفیق نیست

سوختن همیشه به خاطر یک شکست عشقی نیست

سوختن گاهی نتیجه اعتماد به رنگ آبی شیر تووالت است

نامردا رنگ را جا به جا بستن …