سوختن همیشه به خاطر داغ یک عزیز نیست، گاهی نتیجه اعتماد به …

جوک تصویری باحال
جوک تصویری باحال

سوختن همیشه به خاطر داغ یک عزیز نیست

سوختن همیشه به خاطر خیانت یک رفیق نیست

سوختن همیشه به خاطر یک شکست عشقی نیست

سوختن گاهی نتیجه اعتماد به رنگ آبی شیر تووالت است

نامردا رنگ را جا به جا بستن …