بعضیا همچین میگن ما چال لپ داریم که انگار …

جوک تصویری خنده دار
جوک تصویری خنده دار

بعضیا همچین میگن ما چال لپ داریم

که انگار چاه نفت دارن

حالا خوبه یه عضله تو صورت شون فلجه

چطوری فلج :)