عکس روز نشنال جئوگرافیک : نگاه سیاهگوش (وشق) در طبیعت نویشانو آلمان

عکس روز نشنال جئوگرافیک : چشم سیاهگوش (وشق) در طبیعت نویشانو آلمان
عکس روز نشنال جئوگرافیک : چشم سیاهگوش (وشق) در طبیعت نویشانو آلمان

عکاس این عکس زیبا می گوید سیاهگوش (وشق) باهوش با احتیاط و آرامش در حال نزدیک شدن است.
این عکس زیبا از آنجلیو مانتی به دلیل تماس چشمی بسیار نزدیک با گربه وحشی مورد تحسین جامعه عکاسان قرار گرفته است.

فال حافظ کوکا