عکس روز نشنال جئوگرافیک : نگاه سیاهگوش (وشق) در طبیعت نویشانو آلمان

عکس روز نشنال جئوگرافیک : چشم سیاهگوش (وشق) در طبیعت نویشانو آلمان
عکس روز نشنال جئوگرافیک : چشم سیاهگوش (وشق) در طبیعت نویشانو آلمان

عکاس این عکس زیبا می گوید سیاهگوش (وشق) باهوش با احتیاط و آرامش در حال نزدیک شدن است.
این عکس زیبا از آنجلیو مانتی به دلیل تماس چشمی بسیار نزدیک با گربه وحشی مورد تحسین جامعه عکاسان قرار گرفته است.