دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک در کیف

طراح خلاق رینا لوکو دکوراسیون رنگی این آپارتمان کوچک را در کیف، اوکراین طراحی کرده است.

این پروژه در یک آپارتمان 120 متر مربع و در طبقه چهارم از یک خانه به انجام رسیده است. دکوراسیون و مبلمان به سبک دکوراسیون مینیمالیستی می باشد و می تواند نشان دهنده ی شخصیت منحصر به فرد طراح باشد.

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک

دکوراسیون رنگی آپارتمان کوچک