عکس روز : آفتاب پرست بامزه و زیبای سبز رنگ در حال فرار

عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک آفتاب پرست زیبا به رنگ سبز

عکس روز : آفتاب پرست زیبا و بامزه سبز
عکس روز : آفتاب پرست زیبا و بامزه سبز

هنگامی که عکاس بی ماهش در حال گرفتن عکس از پرندگان بود این آفتاب پرست بامزه را می بیند و پس از گرفتن چند عکس، آفتاب پرست غیب می شود !