نمی توانید گریه نکنید ! : نجات گربه ای از مرگ پس از آتش سوزی ساختمان توسط آتش نشان های قهرمان

میلیون ها نفر در سراسر دنیا این فیلم کوتاه را در اینستاگرام دیده اند و نتوانسته اند جلوی اشک های خود را بگیرند.

فیلمی که نشان هنده وجود انسانیت در دنیای ما می باشد. نشان دهنده وجود قهرمانان بزرگی که ما به آنها آتش نشان می گوییم و برایشان فرقی نداره آنچه نجات می دهند و به وی زندگی می بخشند انسان باشد یا یک گربه؛ هر چه هست برای آتش نشان ها موجودی زنده و آفریده خداست.

فال حافظ کوکا