تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه

لوک اویتنهاو

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

محمدبن سیرین:

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد
اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید
اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد

ابراهیم کرمانی

اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

لیلا برایت

اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید
دیدن بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن است که شما دچار مشکل مى‏ شوید، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق مى‏ شوید
اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت
اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

آنلی بیتون

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را دیدید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید

درکتاب سرزمین رویاها

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.

بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

فال حافظ کوکا