یکای متر بر مربع ثانیه معادل کدام واحد است؟

یکای متر بر مربع ثانیه
یکای متر بر مربع ثانیه

طبق قانون دوم نیوتن که میگه نیرو برابر هست با حاصل ضرب شتاب در جرم (F=ma)

در فرمول بالا

نیرو : F
جرم : m
شتاب : a

یکای نیرو، نیوتون (N) و یکای جرم، کیلوگرم (kg) است.

یک نیوتون برابر است با یک کیلوگرم متر در مجذور (مربع) ثانیه

بنابراین یکای متر بر مربع ثانیه هم معادل با نیوتون بر کیلوگرم می باشد.