کپشن زیبا برای دوستان خوب و صمیمی (انگلیسی و فارسی)

کپشن انگلیسی درباره دوست
کپشن انگلیسی درباره دوست

One friend can change your whole life
یه دوست می تونه کل زندگیتو تغییر بده

******

متن رفیق قدیمی

Best friends believe in you when you don’t believe in yourself
بهترین دوستان کسانی هستند که وقتی خودتو باور نداری بهت ایمان دارن

******

متن زیبا استوری دورهمی دوستانه
متن زیبا استوری دورهمی دوستانه

Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter, and live better
بهترین دوستان در زندگی تو کسانی هستند که باعث می شوند بلندتر بخندی، درخشان تر لبخند بزنی و بهتر زندگی کنی!

******

کپشن انگلیسی کوتاه برای دوست

Sometimes being with your best friend is all the therapy you need
گاهی بودن با بهترین دوستان همه درمانی است که به آن نیاز داری

******

کپشن عکس دوستانه اینستاگرام
کپشن عکس دوستانه اینستاگرام

توی دنیا
دوست های خوب محدودن
ولی دوستای خوب
دنیای نامحدودن
دلتنگ دوستای خوب و با معرفتم

******

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه …

******

Nothing could ever replace my best friend
هرگز هیچ چی نمی تونه جای بهترین دوستم رو بگیره

******

Good friends show their love in times of trouble, not just in times of happiness
دوستان خوب عشق خود را در شرایط بد زندگی نشان می دهند نه فقط در خوشبختی ها

******

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد !
دوست واقعی ست و تو بهترین گنجی …

******

Real friends don’t tell you pretty lies. They tell you the ugly truth
دوستان واقعی دروغ های زیبا به تو نمی گویند بلکه حقیقت زشت را بیان می کنند

******

یک دوست خوب برای داشتن یک زندگی خوب لازم است …

******

خدایا به هر کی هر چی نخواستی بدی خود دانی
ولی به همه حداقل یه رفیق بده !

******

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم در می آیند.
بیشتری های خودشان را به رُخ کمتری های دیگری نمی کشند
دوستان واقعی هم اندازه اند !

******

You are my best friend, my human diary, and my other half. You mean the world to me and I love you
تو بهترین دوست من، دفترچه خاطرات انسانی من و نیمه دیگر من هستی
تو برای من یه دنیا می ارزی و من دوستت دارم

******

A best friend is like a four-leafed clover: hard to find and lucky to have
بهترین دوست مانند یک شبدر چهار برگ است: یافتنش سخت و داشتنش خوش شانسی است

در ادامه بخوانید : شعر در مورد رفیق