چیستان های جالب و ساده برای کودکان

چیستان آسان برای بچه های دبستانی
چیستان های آسان و جدید برای کودکان

1. با این که میلیون ها سال است به وجود آمده اما سنش بیشتر از یک ماه نیست، آن چیست؟
2. سه تا مرد داخل قایق بودند، قایق واژگون شد اما فقط موهای دو تا از آن ها خیس شد. چرا؟
3. چه چیزی آن قدر ظریف است که حتی با گفتن نامش می شکند؟
4. شب ها بدون این که صدایم کنند بیرون می آیم و روزها بدون آن که من را بدزدند گم می شوم، نامم چیست؟
5. اسم سه روز متوالی که جزو هیچ کدام از روزهای هفته نیستند چیست؟
6. هرچه بیشتر شود کمتر می بینید، نامش چیست؟
7. آن چیست که غذا را دوست دارد اما آب آن را می کشد؟
8. آن چیست که هر چه بیشتر خشک می کند خیس تر می شود؟
9. آن چیست که تعداد زیادی سوراخ دارد اما آب را نگه می دارد؟
10. کدام سنگین تر است: یک کیلو پنبه یا یک کیلو آهن؟
11. به اندازه پر سبک هستم اما قوی ترین آدم ها هم نمی توانند بیشتر از پنج دقیقه من را نگه دارند. من چیستم؟
12. کدام کلمه پنج حرفی است که وقتی دو حرف دیگر به آن اضافه می کنیم کوتاه تر می شود؟
13. چرا مردی که در حال حاضر در تهران زندگی می کند در کرج دفن نمی شود؟
14. کجا است که دوشنبه قبل از یک شنبه می آید؟
15. علی توپ را پرتاب می کند، توپ دوباره به سمتش برمی گردد در حالی که به هیچ کس و هیچ چیز برخورد نکرده است، چرا؟
16. آن چیست که اگر آن را داشته باشیم نمی توانیم با دیگران شریک شویم، اگر آن را با دیگران شریک شویم دیگر آن را نداریم؟
17. آن چیست که شنیده می شود اما نمی توان آن را لمس کرد یا دید؟
18. آن چیست که همیشه در حال آمدن است اما هیچ وقت نمی رسد؟
19. آن چیست که چشم دارد اما نمی بیند؟
20. آن چیست که گردن دارد اما سر ندارد؟

پاسخ چیستان ها

جواب 1: ماه
جواب 2: مرد سوم طاس بود
جواب 3: سکوت
جواب 4: ستاره
جواب 5: دیروز، امروز، فردا
جواب 6: مه
جواب 7: آتش
جواب 8: حوله
جواب 9: اسفنج
جواب 10: هم وزن هستند
جواب 11: نفس
جواب 12: کوتاه
جواب 13: چون هنوز دارد زندگی می کند
جواب 14: در دیکشنری
جواب 15: چون علی توپ را به هوا پرتاب کرده است
جواب 16: راز
جواب 17: صدا
جواب 18: فردا
جواب 19: سوزن
جواب 20: بطری

معماهای آسان برای بچه ها

1. رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هرکس نداند نام او مزه ندارد کام او
2. نه انگورم نه انار هم در انگورم هم در انار زنجیر نیستم اما در زنجیرم نخجیر نیستم اما در نخجیرم
3. آن چیست که هم انسان دارد،هم تخم مرغ و هم جاده؟
4. آن چیست که من می روم و او می ماند؟
5. آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟
6. آن چیست که اگر به زمین بیفتد نمی شکند،در آب هم تر نمی شود؟
7. موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک
8. آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟
9. همه اطاق را پر می کند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟

جواب ها

1. نمک
2. انجیر
3. شانه
4. جای پا
5. قارچ
6. سایه
7. تفنگ
9. کوزه
10. دود

معماهای شعری برای کودکان

1- یه جور گاوم که سنگینم
راه نمی رم هی میشینم
نه سم دارم نه دم دارم
یه رمز سخت و گم دارم

***

2- نه میل دارم نه کاموا
تور می بافم با هشت پا
کنج دیوار میشینم
شکارمو می بینم

***

3- دست به کمر
تپل مپل
حرف می زنه
قل و قل وقل

***
4- تیغه دارم، دسته دارم
فرزم و خیلی پرکارم
هر چی بِدی ریز می کنم
دست تو رو جیز می کنم

***

5- دارم می آم با پیچ و تاپ
از راه دوری با شتاب
صاف و تمیزه بدنم
همیشه خیس پیرهنم

***

6- کف و کف وکف حباب دارم
من سرو کار با آب دارم
لیزم و بوی گُل می دم
چرکولیا را هل می دم
قالبی ام، چه شکلای جالبی
با بوی موز و هلو و طالبی

جواب

1. گاو صندوق
2. عنکبوت
3. کتری
4. چاقو
5. رود
6. صابون